Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen (BMVI) haku syksy 2022

Haku on päättynyt 1.11.2022

Sisäministeriö avaa rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen valtakunnallisen haun 3.10.2022. Haku päättyy 1.11.2022 klo 16.15.

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI)

Rahoitustukivälineen toimintapoliittisena tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla ja siten edistää sisäisen turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä ja noudatetaan täysimääräisesti asiaankuuluvaa unionin säännöstöä sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.

Rahoitettavat toimet ja haettavan avustuksen määrä

Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä n. 78 milj. euroa, josta nyt avattavassa haussa on jaettavissa noin 43,9 miljoonaa euroa.

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka toteuttavat seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia toimia:

Erityistavoite 1 Yhdennetty rajaturvallisuus, yhteensä 63 261 423 euroa, josta nyt avattavassa haussa on jaettavissa hankeavustuksina 24 212 505 euroa seuraaviin toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 1A Tarkastusten ja valvonnan valmiuksien lisääminen

 • Valvontajärjestelmien ja kaluston kehittäminen
 • Rajanylityspaikkojen infrastruktuurin, laitteistojen ja rajanylitysprosessin parantaminen
 • Keskeisten kansallisten rajavalvontatietojärjestelmien uusiminen ja tilannekuvatoimintojen kehittäminen (EUROSUR)
 • Tilaturvallisuuden parantaminen
 • Rajavartiolaitoksen koulutusjärjestelmän ja rajavalvontaosaamisen kehittäminen huomioiden muiden viranomaisten tarpeet
 • Ihmiskaupan havaitseminen, paljastaminen ja torjuminen

Täytäntöönpanotoimi 1B Eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehittäminen

 • Raja- ja merivartiokoulun roolin vahvistaminen Frontexin kumppanuusoppilaitoksena ja Frontexin tukeminen tarkistetun EURMV-asetuksen täytäntöönpanossa
 • Kaluston uusiminen ja suorituskykyjen parantaminen huomioiden Frontexin standardit
 • Täytäntöönpanotoimi: 1 C Virastojen välisen yhteistyön parantaminen
 • EURMV:n ja Schengen-järjestelmän kehittämiseen ja toimeenpanoon osallistuminen. Kansallisen IBM-koordinaatiomekanismin vahvistaminen ja resurssien turvaaminen Frontexin suunnitteluprosesseihin ja työryhmiin osallistumiseksi
 • Yhdyshenkilötoiminta
 • PTR-viranomaisten analyysikyvykkyyden ja tietojen koontiin liittyvän yhteistyön kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi 1D Unionin säännöstön yhdenmukainen soveltaminen

 • Schengen- ja haavoittuvuusarvioinneissa havaittujen puutteiden korjaaminen
 • Asiakirjaväärennösten paljastamiskyvyn tehostaminen koulutuksin ja välinehankinnoin väärennöksien, kuvamanipulaatioiden ja kaksoishenkilöllisyyksien havaitsemiseksi
 • Kansallisen riskianalyysimallin yhdenmukaistaminen yhteisen eurooppalaisen CIRAM-mallin kanssa

Täytäntöönpanotoimi 1E Laaja-alaisten tietojärjestelmien perustaminen rajaturvallisuustarkoituksiin, käyttö, ylläpito ja yhteentoimivuus

 • EU-laajuisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden vaatimat integraatiot ja kansalliset jatkokehitystarpeet sekä näihin liittyvä koulutus

Operatiivinen tuki 13 141 498 euroa

Erityistavoite 2 Yhteinen viisumipolitiikka, yhteensä 10 298 371 euroa, josta nyt avattavassa haussa on jaettavissa hankeavustuksina 4 750 885 euroa seuraaviin toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 2A Tehokkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjoaminen viisuminhakijoille

 • Viisumitietojärjestelmän asiakaslähtöisyyden ja sähköisen viisumiprosessin kehittäminen
 • Edustustojen asiakaspalvelupisteiden ja niiden tekniikan uusiminen

Täytäntöönpanotoimi 2B Tuki jäsenvaltioille viisumien myöntämisessä

 • Viisumiprosessin uudistaminen ulkoistuskumppanista riippumattomaksi
 • Edustustojen viestintäinfrastruktuurin parantaminen
 • Asiakirjatutkintavälineistön parantaminen ja lisääminen
 • Hakemuspalveluihin liittyvien toimintatapojen ja järjestelmätoiminnallisuuksien parantaminen

Täytäntöönpanotoimi 2C Viisumeja koskevan unionin säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen, myös yhteisen viisumipolitiikan kehittäminen ja nykyaikaistaminen

 • Schengen-arvioinneissa ja haavoittuvuusarvioinneissa havaittujen puutteiden korjaaminen
 • Hakemusten biometrisiin tunnisteisiin liittyvien toimintatapojen ja järjestelmätoiminnallisuuksien parantaminen
 • Viisuminkäsittelijöiden koulutus ja koulutusmateriaalin digitalisointi

Täytäntöönpanotoimi 2D Yhteistyön eri muotojen kehittäminen jäsenvaltioiden välille

 • Viranomaisten tiedonvaihdon tehostaminen muiden jäsenmaiden kanssa esimerkiksi koulutusten ja asiantuntijavaihtojen kautta

Täytäntöönpanotoimi 2E Laaja-alaisten tietojärjestelmien, erityisesti VIS:n, perustaminen, käyttäminen ja ylläpito, mukaan lukien tietojärjestelmien ja niiden viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus

 • Kansallisen viisumitietojärjestelmän kehittäminen huomioiden EU:n yhteentoimivuusasetusten velvoitteet, tarvittavien integraatioiden rakentaminen EU-tasoisiin järjestelmiin sekä viranomaisten koulutus yhteentoimivuusasetusten toimeenpanosta ja tietojärjestelmämuutosten käyttöönotosta

Operatiivinen tuki 1 799 231 euroa

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin toimeenpanosuunnitelmassa.

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Rahaston toimialasta johtuen avustuksensaajat ovat viranomaisia. Hankkeissa voi olla mukana hankekumppaneina eli siirron saajina myös muita toimijoita. 

Hakeminen

Hakemus laaditaan aineistopankissa julkaistuille virallisille hakulomakkeille. Hakemus lähetetään sähköisen EUSA-järjestelmän kautta 1.11.2022 klo 16.15 mennessä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Jos sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse sisäministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Sisäministeriö / kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO, sähköposti: [email protected]. Hakemus katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun sähköposti on lähetetty tai kirjekuori on postileimattu viimeistään 1.11.2022 klo 16.15.

Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen 1.11.2022 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki. Haettaessa paperilomakkeella kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”BMVI-rahaston haku 2/2022”. Hakemus toimitetaan hakijan omalla vastuulla ja hakijan on huolehdittava siitä, että hakemus saapuu määräajassa.

Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas sekä muu hakumateriaali löytyvät aineistopankista.

Hakumateriaalit:

 • Hakuilmoitus
 • BMVI ohjelma
 • BMVI toimeenpanosuunnitelma
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Hakulomakkeet (hankeavustus 40 prosentin kustannusmalli, hankeavustus 7 prosentin kustannusmalli, hankeavustus hankinnat 1 prosentin kustannusmalli, kertakorvaushanke, operatiivinen tuki, rahoitussitoumus)
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Hakemusten käsittely

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain.

Avustusta voidaan myöntää hankkeelle tai toiminnalle yhdellä avustuspäätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi. Hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen tekemisestä lähtien tai perustelluista syistä hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan ei voida myöntää avustusta. 

Avustettavien hankkeiden tai toiminnan tulee käynnistyä viimeistään 1.5.2023.

Avustuspäätökset laaditaan 28.2.2023 mennessä. 

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot

Rahaston kansallisena hallintoviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.

Yhteystiedot:

Sisäministeriö

PL 26, 00023 Valtioneuvosto

sähköposti: [email protected]