Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) ansökan hösten 2022

Ansökningstiden har gått ut den 1 november 2022

Inrikesministeriet utlyser finansiering ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering den 3 oktober 2022. Ansökningsförfarandet pågår till den 1 november 2022 kl. 16.15.

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)

Instrumentets politiska mål är att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, och därigenom bidra till att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet i unionen, och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen samt fullt ut respektera det relevanta unionsregelverket och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Åtgärder som understöds och stödbelopp som kan sökas

Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsinstrumentets sammanlagda finansieringsandel till 78 miljoner euro, och av detta belopp beviljas under denna ansökningsomgång cirka 43,9 miljoner euro

I denna ansökningsomgång beviljas understöd ur fonden för projekt och verksamhet där följande åtgärder enligt fondens program och genomförandeplan genomförs:

Särskilt mål 1 Integrerad gränssäkerhet, totalt 63 261 423 euro. Som projektunderstöd beviljas under denna ansökningsomgång 24 212 505 euro för följande funktioner:

Verkställighetsåtgärd 1A Ökning av beredskapen i kontroller och övervakning

 • Utveckling av övervakningssystem och materiel
 • Förbättring av infrastrukturen, utrustningen och gränspassageprocessen vid gränsövergångsställen 
 • Förnyande av centrala nationella gränsövervakningsinformationssystem och utveckling av lägesbildsfunktioner (EUROSUR)
 • Förbättring av lokalsäkerheten
 • Utveckling av Gränsbevakningsväsendets utbildningssystem och gränsövervakningskompetensen med beaktande av övriga myndigheters behov
 • Observation, avslöjande och bekämpning av människohandel

Verkställighetsåtgärd 1B Utveckling av europeisk gräns- och kustbevakning

 • Stärkande av Gräns- och sjöbevakningsskolans roll som Frontex partnerskapsläroanstalt och stöd för Frontex vid genomförandet av den reviderade EURMV-förordningen
 • Förnyande av materielen och förbättring av prestationsförmågor med beaktande av Frontex standarder

Verkställighetsåtgärd 1C Förbättring av samarbete myndigheter emellan

 • Deltagande i utvecklingen och genomförandet av EURMV- och Schengensystemet. Stärkande av den nationella IBM-samordningsmekanismen och säkerställande av resurser för deltagande i Frontex planeringsprocesser och arbetsgrupper.
 • Sambandsmän
 • Utveckling av PTG-myndigheternas analyskapacitet och samarbete gällande sammanställning av information

Verkställighetsåtgärd 1D Enhetlig tillämpning av unionens regelverk

 • Korrigering av brister som upptäckts i Schengenutvärderingar och sårbarhetsbedömningar
 • Effektivisering av förmågan att avslöja dokumentförfalskningar genom utbildning och utrustningsanskaffningar för att upptäcka förfalskningar, bildmanipulationer och dubbla identiteter
 • Harmonisering av den nationella riskanalysmodellen med den gemensamma europeiska CIRAM-modellen

Verkställighetsåtgärd 1E Inrättande av omfattande informationssystem i gränssäkerhetssyfte, användning, drift och interoperabilitet

 • Integrationer och nationella behov av vidareutveckling som interoperabiliteten med de EU-omfattande informationssystemen kräver samt utbildning i anslutning till detta

Operativt stöd 13 141 498 euro

Särskilt mål 2 Gemensam viseringspolitik, totalt 10 298 371 euro. Som projektunderstöd beviljas under denna ansökningsomgång 4 750 885 euro för följande funktioner:

Verkställighetsåtgärd 2A Tillhandahållande av effektiva och kundorienterade tjänster för visumsökanden

 • Utveckling av visuminformationssystemets kundorientering och den elektroniska visumprocessen
 • Förnyande av kundserviceställena och deras teknik vid beskickningarna

Verkställighetsåtgärd 2B Stöd för medlemsstaterna med beviljande av visum
•    Förnyande av visumprocessen så att den är oberoende av utomstående partner
•    Förbättring av beskickningarnas kommunikationsinfrastruktur
•    Förbättring och utökning av dokumentundersökningsutrustningen
•    Förbättring av rutiner och systemfunktioner gällande ansökningstjänster

Verkställighetsåtgärd 2C Säkerställande av enhetlig tillämpning av unionens regelverk gällande visum, även utveckling och modernisering av en gemensam viseringspolitik

 • Korrigering av brister som upptäckts i Schengenutvärderingar och sårbarhetsbedömningar
 • Förbättring av rutiner och systemfunktioner gällande ansökningarnas biometriska identifikationsuppgifter
 • Utbildning av visumhandläggare och digitalisering av utbildningsmaterialet

Verkställighetsåtgärd 2D Utveckling av olika samarbetsformer mellan medlemsstaterna

 • Effektivisering av myndigheternas informationsutbyte med andra medlemsländer till exempel via utbildning och sakkunnigutbyte

Verkställighetsåtgärd 2E Inrättande av omfattande informationssystem, i synnerhet VIS, användning och drift, inklusive informationssystemens och deras kommunikationsinfrastrukturs interoperabilitet

 • Utveckling av det nationella visuminformationssystemet med beaktande av skyldigheterna i EU:s interoperabilitetsförordningar, genomförandet av nödvändiga integrationer med systemen på unionsnivå samt myndighetsutbildning i genomförandet av interoperabilitetsförordningarna och införandet av ändringarna i informationssystemen

Operativt stöd 1 799 231 euro

En närmare specifikation av de särskilda målen och funktioner finns i genomförandeplanen. 

Vem kan söka finansiering?

Understöd kan beviljas offentliga samfund och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Potentiella stödtagare fastställs detaljerat i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande.

Med anledning av fondens verksamhetsområde är stödmottagarna i huvudsak myndigheter. Andra aktörer kan delta i projekten som samarbetspartner (överföringsmottagare). 

Ansökan

Ansökan om understöd ska upprättas på officiella ansökningsblanketter som finns på fondernas webbplats www.eusa-rahastot2021.fi/sv. Ansökan ska lämnas in via det elektroniska EUSA-systemet senast den 1 november 2022 kl. 16.15. EUSA-systemet finns på adressen http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Om det inte är möjligt att använda det elektroniska systemet, kan den undertecknade ansökan om understöd också sändas per e-post eller post till inrikesministeriets registratorskontor: Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 STATSRÅDET, e-post: [email protected]. Ansökan anses ha levererats inom tidsfristen om e-posten har skickats eller kuvertet har stämplats hos posten senast den 1 november 2022 kl. 16.15.

Ansökan kan också lämnas in till inrikesministeriets distributionscentral senast den 1 november 2022 kl. 16.15. Registratorskontorets besöksadress är Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan på en pappersblankett ska referensen ”BMVI-fondens ansökan 2/2022” antecknas på kuvertet. Ansökan sänds på sökandens eget ansvar. Sökanden ska se till att ansökan anländer inom tidsfristen. 

På materialbank finns en handbok för sökande, som innehåller närmare ansökningsanvisningar, samt annat ansökningsmaterial.

Ansökningsmaterialet:

 • Ansökningsanmälan
 • BMVI-fondens program
 • BMVI-fondens genomförandeplan
 • Handbok för sökande
 • Anvisningar för indikatorer
 • Ansökningsblanketter (projektunderstöd 40 procents kostnadsmodell, projektunderstöd 7 procents kostnadsmodell, projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell, projektunderstöd engångsersättning, operativt stöd, åtagande om finansiering)
 • Urval av projekt och urvalskriterier

Behandling av ansökningarna

Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden behandlas inte. En förteckning över ansökningar som mottagits inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats. 
Ansökningarna behandlas enligt de särskilda målen.

Projekt eller verksamhet kan få understöd i högst tre år med ett enskilt stödbeslut. Kostnaderna för projektet eller verksamheten är stödberättigande från och med stödbeslutet eller i särskilt motiverade fall från och med det datum då ansökan blivit anhängig. Understöd kan dock inte beviljas retroaktivt för projekt eller verksamhet som redan har avslutats.

Projekt och verksamhet som beviljas understöd ska påbörjas senast den 1 maj 2023.

Understödsbesluten fattas senast den 28 februari 2023. 

Förvaltning av fonden och kontaktinformation

I Finland är inrikesministeriet förvaltande myndighet för fonden.

Kontaktinformation:

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post: [email protected]