Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) haku kevät 2022

Haku on päättynyt 6.6.2022.

Sisäministeriö avaa rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen valtakunnallisen haun 9.5.2022. Haku avataan ehdollisena, sillä Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt Suomen BMVI-rahoitustukivälineen ohjelmaa. Rahoitus myönnetään sillä edellytyksellä, että Euroopan komissio hyväksyy rahaston ohjelman. Komission odotetaan hyväksyvän ohjelman alkukesästä 2022. Haku päättyy 6.6.2022 klo 16.15.

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI)

Rahoitustukivälineen toimintapoliittisena tavoitteena on varmistaa vahva ja tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla ja siten edistää sisäisen turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa samalla, kun suojataan henkilöiden vapaa liikkuvuus unionin sisällä ja noudatetaan täysimääräisesti asiaankuuluvaa unionin säännöstöä sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.

Rahoitettavat toimet ja haettavan avustuksen määrä

Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021-2027 on yhteensä n. 78 milj. euroa, josta nyt avattavassa haussa on jaettavissa n. 73,6 milj. euroa.

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka toteuttavat seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia toimia:

Erityistavoite 1 Yhdennetty rajaturvallisuus, yhteensä 63 261 423 euroa, josta myönnetään hankeavustuksina 41 119 925 euroa seuraaviin toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 1A Tarkastusten ja valvonnan valmiuksien lisääminen

 • Valvontajärjestelmien ja kaluston kehittäminen
 • Rajanylityspaikkojen infrastruktuurin, laitteistojen ja rajanylitysprosessin parantaminen
 • Keskeisten kansallisten rajavalvontatietojärjestelmien uusiminen ja tilannekuvatoimintojen kehittäminen (EUROSUR)
 • Tilaturvallisuuden parantaminen
 • Rajavartiolaitoksen koulutusjärjestelmän ja rajavalvontaosaamisen kehittäminen huomioiden muiden viranomaisten tarpeet
 • Ihmiskaupan havaitseminen, paljastaminen ja torjuminen

Täytäntöönpanotoimi: 1 B Eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehittäminen

 • Raja- ja merivartiokoulun roolin vahvistaminen Frontexin kumppanuusoppilaitoksena ja Frontexin tukeminen tarkistetun EURMV-asetuksen täytäntöönpanossa
 • Kaluston uusiminen ja suorituskykyjen parantaminen huomioiden Frontexin standardit
 • Täytäntöönpanotoimi: 1 C Virastojen välisen yhteistyön parantaminen
 • EURMV:n ja Schengen-järjestelmän kehittämiseen ja toimeenpanoon osallistuminen. Kansallisen IBM-koordinaatiomekanismin vahvistaminen ja resurssien turvaaminen Frontexin suunnitteluprosesseihin ja työryhmiin osallistumiseksi
 •  Yhdyshenkilötoiminta
 • PTR-viranomaisten analyysikyvykkyyden ja tietojen koontiin liittyvän yhteistyön kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi: 1 D Unionin säännöstön yhdenmukainen soveltaminen

 • Schengen- ja haavoittuvuusarvioinneissa havaittujen puutteiden korjaaminen
 • Asiakirjaväärennösten paljastamiskyvyn tehostaminen koulutuksin ja välinehankinnoin väärennöksien, kuvamanipulaatioiden ja kaksoishenkilöllisyyksien havaitsemiseksi
 • Kansallisen riskianalyysimallin yhdenmukaistaminen yhteisen eurooppalaisen CIRAM-mallin kanssa

Täytäntöönpanotoimi: 1 E Laaja-alaisten tietojärjestelmien perustaminen rajaturvallisuustarkoituksiin, käyttö, ylläpito ja yhteentoimivuus

 • EU-laajuisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden vaatimat integraatiot ja kansalliset jatkokehitystarpeet sekä näihin liittyvä koulutus

Operatiivinen tuki 22 141 498 euroa

Erityistavoite 2 Yhteinen viisumipolitiikka, yhteensä 10 298 371 euroa, josta myönnetään hankeavustuksina 6 899 908 euroa seuraaviin toimiin:

Täytäntöönpanotoimi: 2 A Tehokkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjoaminen viisuminhakijoille

 • Viisumitietojärjestelmän asiakaslähtöisyyden ja sähköisen viisumiprosessin kehittäminen
 • Edustustojen asiakaspalvelupisteiden ja niiden tekniikan uusiminen

Täytäntöönpanotoimi: 2 B Tuki jäsenvaltioille viisumien myöntämisessä

 • Viisumiprosessin uudistaminen ulkoistuskumppanista riippumattomaksi
 • Edustustojen viestintäinfrastruktuurin parantaminen
 • Asiakirjatutkintavälineistön parantaminen ja lisääminen
 • Hakemuspalveluihin liittyvien toimintatapojen ja järjestelmätoiminnallisuuksien parantaminen

Täytäntöönpanotoimi: 2 C Viisumeja koskevan unionin säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen, myös yhteisen viisumipolitiikan kehittäminen ja nykyaikaistaminen

 • Schengen-arvioinneissa ja haavoittuvuusarvioinneissa havaittujen puutteiden korjaaminen
 • Raportoinnin ja statistiikan sekä monitorointityökalujen ja datalaadun indikaattoreiden kehittäminen
 • Viisuminkäsittelijöiden koulutus ja koulutusmateriaalin digitalisointi

Täytäntöönpanotoimi: 2 D Yhteistyön eri muotojen kehittäminen jäsenvaltioiden välille

 • Viranomaisten tiedonvaihdon tehostaminen muiden jäsenmaiden kanssa esimerkiksi koulutusten ja asiantuntijavaihtojen kautta

Täytäntöönpanotoimi: 2 E Laaja-alaisten tietojärjestelmien, erityisesti VIS:n, perustaminen, käyttäminen ja ylläpito, mukaan lukien tietojärjestelmien ja niiden viestintäinfrastruktuurin yhteentoimivuus

 • Kansallisen viisumitietojärjestelmän kehittäminen huomioiden EU:n yhteentoimivuusasetusten velvoitteet, tarvittavien integraatioiden rakentaminen EU-tasoisiin järjestelmiin sekä viranomaisten koulutus yhteentoimivuusasetusten toimeenpanosta ja tietojärjestelmämuutosten käyttöönotosta 

Operatiivinen tuki 3 398 462 euroa

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin toimeenpanosuunnitelmassa.

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa. Rahaston toimialasta johtuen avustuksensaajat ovat viranomaisia. Hankkeissa voi olla mukana hankekumppaneina (siirron saajina) myös muita toimijoita. 

Hakeminen

Hakemus laaditaan rahastojen verkkosivustolla www.eusa-rahastot2021.fi julkaistuille virallisille hakulomakkeille. Hakemus lähetetään sähköisen EUSA-järjestelmän kautta 6.6.2022 klo 16.15 mennessä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Jos sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse sisäministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Sisäministeriö / kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO, sähköposti: [email protected]. Hakemus katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun sähköposti on lähetetty tai kirjekuori on postileimattu viimeistään 6.6.2022 klo 16.15.

Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen 6.6.2022 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki. Haettaessa paperilomakkeella kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”BMVI-rahaston haku 1/2022”. Hakemus toimitetaan hakijan omalla vastuulla ja hakijan on huolehdittava siitä, että hakemus saapuu määräajassa.

Hakumateriaalit:

 • Hakuilmoitus
 • BMVI ohjelma luonnos
 • BMVI toimeenpanosuunnitelma luonnos
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje (julkaistaan pian)
 • Hakulomakkeet (hankeavustus 40 prosentin kustannusmalli, hankeavustus 7 prosentin kustannusmalli, hankeavustus hankinnat 1 prosentin kustannusmalli, kertakorvaushanke, operatiivinen tuki, rahoitussitoumus) 
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Hakumateriaalit löytyvät Aineistopankista.

Hakemusten käsittely

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain. 

Tässä haussa voi poikkeuksellisesti hakea rahoitusta hankkeeseen tai toimintaan, jonka kustannukset ovat syntyneet 1.1.2021 tai sen jälkeen. Kyseinen hanke tai toiminta ei saa kuitenkaan olla vielä päättynyt ja ennen rahoituksen myöntämistä syntyneiden kustannusten tulee olla eroteltavissa kirjanpidossa. 

Avustettavien hankkeiden tai toiminnan tulee käynnistyä viimeistään 31.1.2023. Avustuspäätökset laaditaan 31.8.2022 mennessä, sillä edellytyksellä että Euroopan komissio on hyväksynyt siihen mennessä Suomen ohjelman. 

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot

Rahaston kansallisena hallintoviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.

Yhteystiedot:

Sisäministeriö

PL 26, 00023 Valtioneuvosto

sähköposti: [email protected]