Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) ansökan våren 2022

Ansökningstiden har gått ut den 6 juni 2022.

Inrikesministeriet öppnar ansökan om medel ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering den 9 maj 2022. Ansökan öppnas villkorligt eftersom Europeiska kommissionen inte ännu har godkänt Finlands BMVI-program. Finansiering beviljas under förutsättning att Europeiska kommissionen godkänner fondens program. Kommissionen förväntas godkänna programmet i början av sommaren 2022.  Ansökningsförfarandet pågår till den 6 juni 2022 kl. 16.15.

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)

Instrumentets politiska mål är att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna, och därigenom bidra till att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet i unionen, och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen samt fullt ut respektera det relevanta unionsregelverket och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Åtgärder som understöds och stödbelopp som kan sökas

Under programperioden 2021−2027 uppgår finansieringsinstrumentets sammanlagda finansieringsandel till 78 miljoner euro, och av detta belopp beviljas under denna ansökningsomgång 73,6 miljoner euro. 

I denna ansökningsomgång beviljas understöd ur fonden för projekt och verksamhet där följande åtgärder enligt fondens program och genomförandeplan genomförs:

Särskilt mål 1 Integrerad gränssäkerhet, totalt 63 261 423 euro. Som projektunderstöd beviljas 41 119 925 euro för följande funktioner:

 • Verkställighetsåtgärd 1A Ökning av beredskapen i kontroller och övervakning
 • Verkställighetsåtgärd: 1 B Utveckling av europeisk gräns- och kustbevakning
 • Verkställighetsåtgärd: 1 C Förbättring av samarbete ämbetsverken emellan
 • Verkställighetsåtgärd: 1 D Enhetlig tillämpning av unionens regelverk
 • Verkställighetsåtgärd: 1 E Grundande av storskaliga datasystem för gränssäkerhetssyften, användning, underhåll och interoperabilitet

Operativt stöd 22 141 498 euro

Särskilt mål 2 Gemensam visumpolitik, totalt 10 298 371 euro. Som projektunderstöd beviljas 6 899 908 euro för följande funktioner:

 • Verkställighetsåtgärd: 2 A Erbjudande av effektiva och kundorienterade tjänster till visumsökande
 • Verkställighetsåtgärd: 2 B Stöd till medlemsstaterna gällande beviljande av visum
 • Verkställighetsåtgärd: 2 C För att säkerställa enhetlig tillämpning av unionens regelverk gällande visum, utvecklas och moderniseras även visumpolitiken
 • Verkställighetsåtgärd: 2 D Utveckling av olika samarbetsformer mellan medlemsstaterna
 • Verkställighetsåtgärd: 2 E Grundande, användning och underhåll av storskaliga datasystem, i synnerhet VIS, inklusive interoperabilitet mellan datasystemen och deras kommunikationsinfrastruktur

Operativt stöd 3 398 462 euro

En närmare specifikation av de särskilda målen och funktioner finns i genomförandeplanen. 

Vem kan söka finansiering?

Understöd kan beviljas offentliga samfund och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Potentiella stödtagare fastställs detaljerat i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande. Med anledning av fondens verksamhetsområde är stödmottagarna i huvudsak myndigheter. Andra aktörer kan delta i projekten som samarbetspartner (överföringsmottagare). 

Ansökan

Ansökan om understöd ska upprättas på officiella ansökningsblanketter som finns på fondernas webbplats www.eusa-rahastot2021.fi/sv. Ansökan ska lämnas in via det elektroniska EUSA-systemet senast den 6 juni 2022 kl. 16.15. EUSA-systemet finns på adressen http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Om det inte är möjligt att använda det elektroniska systemet, kan den undertecknade ansökan om understöd också sändas per e-post eller post till inrikesministeriets registratorskontor: Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 STATSRÅDET, e-post: [email protected]. Ansökan anses ha levererats inom tidsfristen om e-posten har skickats eller kuvertet har stämplats hos posten senast den 6 juni 2022 kl. 16.15. 

Ansökan kan också lämnas in till inrikesministeriets distributionscentral senast den 6 juni 2022 kl. 16.15. Registratorskontorets besöksadress är Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan på en pappersblankett ska referensen ”BMVI-fondens ansökan 1/2022” antecknas på kuvertet.  Ansökan sänds på sökandens eget ansvar. Sökanden ska se till att ansökan anländer inom tidsfristen. 

Ansökningsmaterialet:

 • Ansökningsanmälan
 • BMVI-fondens program utkast (publiceras snart på svenska)
 • BMVI-fondens genomförandeplan utkast (publiceras snart på svenska)
 • Handbok för sökande
 • Anvisningar för indikatorer (publiceras snart på svenska)
 • Ansökningsblanketter (projektunderstöd 40 procents kostnadsmodell, projektunderstöd 7 procents kostnadsmodell, projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell, projektunderstöd engångsersättning, operativt stöd, åtagande om finansiering) (publiceras snart på svenska)

Urval av projekt och urvalskriterier

Ansökningsmaterial finns på Materialbank. 

Behandling av ansökningarna

Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden behandlas inte. En förteckning över ansökningar som mottagits inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats. 

Ansökningarna behandlas enligt de särskilda målen.

I detta ansökningsförfarande kan man undantagsvis ansöka om finansiering för sådana projekt eller sådan verksamhet vars kostnader uppstått den 1 januari 2021 eller senare. Projektet eller verksamheten får dock inte ha avslutats och det ska vara möjligt att i bokföringen separera de kostnader som uppstått innan finansieringen har beviljats. Projekt och verksamhet som beviljas understöd ska påbörjas senast den 31 januari 2023.

Understödsbesluten fattas senast den 31 augusti 2022, under förutsättning att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands program före detta datum. 

Förvaltning av fonden och kontaktinformation

I Finland är inrikesministeriet förvaltande myndighet för fonden.

Kontaktinformation:

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post: [email protected]