Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) avustushaku kevät 2024

Hakuaika on päättynyt 28.3.2024.

Haun perustiedot

Haun kuvaus

Sisäministeriö myöntää EU-rahoitusta sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-rahaston) ohjelman
tavoitteita edistäviin hankkeisiin. ISF-rahaston tavoitteena on edistää turvallisuuden korkean tason
varmistamista unionissa, erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista,
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta, auttamalla ja suojelemalla rikosten
uhreja sekä valmistautumalla turvallisuuteen liittyviin riskeihin ja kriiseihin, suojautumalla niiltä ja
hallinnoimalla niitä tehokkaasti.

Myönnettävän EU-rahoituksen osuus hankkeessa voi olla 75 prosenttia tai perustelluissa
tapauksissa 90 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Operatiiviseen tukeen myönnettävän
EU-rahoituksen osuus voi olla 100 prosenttia avustettavan toiminnan kokonaiskustannuksista.

Avustuslaji

 • Kehittämishanke
 • Hankintahanke
 • Operatiivinen tuki

Kielet

Avustusta voi hakea kielillä: suomi, ruotsi.

Hausta vastaava valtionapuviranomainen

Sisäministeriö

Yhteystiedot

Rahaston hallintoviranomaisen sähköposti ja verkkosivusto:

[email protected]
www.eusa-rahastot2021.fi

Haussa jaettavat varat

Ohjelmakaudella 2021-2027 avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitusosuus on
yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä
9 808 975,93 euroa.

Aikataulut

Haku on määräaikainen.

Hakuaika

Hakuaika alkaa 1.3.2024 klo 08.00 ja päättyy 28.3.2024 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita
hakemuksia ei käsitellä.

Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Tavoitteet

Haun tavoitteena on edistää ISF-rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia
tavoitteita. Toimet, joihin tässä haussa myönnetään avustusta, kuvataan kohdassa Myöntöperusteet.

Myöntöperusteet

Sovellettavat säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1149 sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (EU) 2021/1060
 • Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021)
 • Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022)
 • Valtionavustuslaki (668/2001)

Kenelle/mille avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin
jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä
hakijan oppaassa.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta voidaan myöntää?

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka edistävät
seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia erityistavoitteita,
täytäntöönpanotoimia ja toimia:

Erityistavoite 2 Rajat ylittävän yhteistyön parantaminen ja tehostaminen, myös
terrorismiin ja vakavaan ja järjestäytyneeseen rajat ylittävään rikollisuuteen liittyviä
yhteisiä operaatioita toimivaltaisten viranomaisten välillä

3 129 923,15 euroa, joka myönnetään hankeavustuksina seuraaviin täytäntöönpanotoimiin:

 • Täytäntöönpanotoimi 2A Kahteen tai useampaan jäsenvaltioon liittyvien lainvalvontaoperaatioiden lisääminen
 • Täytäntöönpanotoimi 2B Viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden välisen koordinoinnin parantaminen ja yhteistyön lisääminen sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä
 • Täytäntöönpanotoimi 2C Virastojen välisen yhteistyön parantaminen unionin tasolla jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien unionin toimielinten ja laitosten välillä sekä kansallisella tasolla jäsenvaltion viranomaisten välillä

Lisäksi myönnetään operatiivista tukea 303 863,63 euroa rajat ylittävien operaatioiden,
tutkintaryhmien ja harjoitusten teknisten välineiden, kaluston ja varusteiden ylläpitoon sekä
henkilöstömenoihin. Operatiivisessa tuessa avustuksensaaja on poliisi.

Erityistavoite 3 Valmiuksien vahvistaminen vakavan rikollisuuden ehkäisemisessä ja
torjunnassa sekä turvallisuutta uhkaavien tilanteiden, riskien ja kriisien hallinnassa

6 375 189,15 euroa, joka myönnetään hankeavustuksina seuraaviin täytäntöönpanotoimiin:

 • Täytäntöönpanotoimi 3A Koulutukset, harjoitukset ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
 • Täytäntöönpanotoimi 3B Voimavarojen ja tietämyksen yhdistäminen
 • Täytäntöönpanotoimi 3C Toimenpiteiden kehittäminen todistajien, väärinkäytösten paljastajien ja rikosten uhrien tukemista varten
 • Täytäntöönpanotoimi 3 D Varusteiden, koulutusvälineiden ja muun turvallisuusinfrastruktuurin päivittäminen
 • Täytäntöönpanotoimi 3E Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin rahaston
toimeenpanosuunnitelmassa 2024-2025.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta ei voida myöntää?

Rahoituksella ei ylläpidetä lakisääteistä perustoimintaa lukuun ottamatta operatiivisella tuella
avustettua toimintaa. Rahoituksen avulla voidaan täydentää, tehostaa ja kehittää
budjettirahoitteista toimintaa. Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti
tuetaan tutkimusapurahoin.

Arviointiperusteet

Hakemukset arvioidaan käyttämällä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita, jotka on julkaistu rahastojen verkkosivuilla aineistopankissa.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain.

Lisäehdot

Hakemus laaditaan EUSA2-järjestelmässä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusarahastot2021.fi.

Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas sekä muu hakumateriaali löytyvät rahastojen
verkkosivuilta aineistopankista. Rahastojen verkkosivusto on osoitteessa www.eusarahastot2021.fi.

Hakumateriaaleja ovat:

 • Hakuilmoitus
 • ISF-rahaston ohjelma
 • ISF-rahaston toimeenpanosuunnitelma 2024-2025
 • Hakijan opas
 • EUSA2-järjestelmän opas
 • Indikaattoriohje
 • Rahoitussitoumuslomake
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Tavoite päätösten valmistumiselle

Päätökset pyritään tekemään viimeistään 28.6.2024.

Avustuksen käyttöaika

Avustusta voidaan myöntää hankkeelle tai toiminnalle yhdellä avustuspäätöksellä enintään
kolmeksi vuodeksi. Hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen
tekemisestä lähtien tai perustelluista syistä hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan ei voida myöntää avustusta.

Aika, jolloin hankkeen tulee viimeistään käynnistyä

Hankkeet tulee käynnistää viimeistään 1.10.2024.

Avustuksen edelleen välittäminen

Avustuksen saaja voi välittää osan avustuksesta edelleen, jos hankkeessa on mukana
hankekumppaneita eli siirron saajia. Siirron saajat ovat organisaatioita, jotka toteuttavat osan
hankkeen toiminnoista ja joille syntyy niistä kuluja.

Kuinka suuri osa kustannuksista enintään voidaan kattaa avustuksella

Rahaston avustuksella voidaan kattaa 75 prosenttia tai eräissä korkeampaan tukiosuuteen
oikeuttavissa toiminnoissa 90 prosenttia avustettavan toiminnan kokonaiskustannuksista.
Operatiiviseen tukeen myönnettävän EU-rahoituksen osuus voi olla 100 prosenttia avustettavan
toiminnan kokonaiskustannuksista.

Hakuilmoituksen (PDF) löydät aineistopankista.