Utlysning av understöd ur fonden för inre säkerhet (ISF) våren 2024

Ansökningstiden gick ut den 28 mars 2024.

Basuppgifter om utlysningen

Beskrivning av utlysningen

Inrikesministeriet beviljar EU-finansiering för projekt som främjar målen i programmet för Fonden för inre säkerhet (ISF-fonden). ISF-fondens mål är att bidra till att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet i unionen, speciellt genom att förebygga och bekämpa terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet, genom att stödja och skydda brottsoffer samt
genom att ha beredskap för, skydda emot och effektivt hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser.

I projektet kan andelen EU-finansiering som beviljas utgöra 75 procent eller i motiverade fall 90 procent av projektets totala kostnader. EU-finansieringen som beviljas för operativt stöd kan utgöra 100 procent av de totala kostnaderna.

Understödsslag

 • Utvecklingsprojekt
 • Upphandlingsprojekt
 • Operativt stöd

Språk

Understöd kan sökas på följande språk: finska, svenska.

Statsbidragsmyndighet som svarar för utlysningen

Inrikesministeriet

Kontaktuppgifter

E-post och webbplats för fondens förvaltningsmyndighet: 
[email protected]
www.eusa-rahastot2021.fi/sv 

Medel som utdelas i utlysningen

Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsandelen som beviljas i form av understöd för projekt och verksamhet till sammanlagt cirka 34,5 miljoner euro, varav 9 808 975,93 euro kanbeviljas för projekt och verksamhet inom denna utlysning.

Tidsplaner

Ansökan är tidsbegränsad.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 1.3.2024 kl. 8.00 och går ut 28.3.2024 kl. 16.15. Ansökningar som
inkommer efter den utsatta tiden behandlas inte.

En förteckning över ansökningar som inkommit inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats.

Mål

Syftet med utlysningen är att främja målen i programmet och genomförandeplanen för ISF fonden. De åtgärder för vilka understöd beviljas i denna utlysning beskrivs i avsnittet Grunder för beviljande.

Grunder för beviljande

Tillämpliga bestämmelser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1149 om inrättande av fonden för inre säkerhet.
 • Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskerioch vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EU 2021/1060).
 • Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027
 • (1125/2021)
 • Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022)
 • Statsunderstödslagen (668/2001)

Vem/vad kan beviljas understöd?

Understöd kan beviljas offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer som är
registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen. Understöd beviljas inte enskilda personer.
Eventuella understödstagare anges närmare i fondens genomförandeplan och i handboken för
sökande.

För vilka ändamål kan understöd beviljas?

I denna utlysning beviljas understöd från fonden för projekt och verksamhet som bidrar till
följande specifika mål, genomförandeåtgärder och åtgärder inom ramen för fondens program och
genomförandeplan:

Specifikt mål 2 Förbättra och intensifiera det gränsöverskridande samarbetet, inbegripet gemensamma insatser, mellan behöriga myndigheter när det gäller terrorism och grov och organiserad brottslighet med en gränsöverskridande dimension

3 129 923,15 euro, som beviljas i projektunderstöd för följande genomförandeåtgärder:

 • Genomförandeåtgärd 2A Öka brottsbekämpande insatser som involverar två eller flera medlemsstater
 • Genomförandeåtgärd 2B Förbättrad samordning och ökat samarbete mellan myndigheter och andra relevanta aktörer, både inom och mellan medlemsstater
 • Genomförandeåtgärd 2C En förbättring av samarbetet mellan ämbetsverk på unionsnivå mellan medlemsstaterna samt mellan medlemsstaterna, berörda organ och verk inom unionen och på nationell nivå mellan myndigheterna i medlemsstaten

Dessutom beviljas operativt stöd till ett belopp av 303 863,63 euro för underhåll av tekniska redskap, materiel och utrustning som behövs i gränsöverskridande insatser, övningar och av utredningsgrupper samt för personalkostnader. Stödmottagaren av det operativa stödet är polisen.

Specifikt mål 3 Stärkande av beredskapen för att förebygga och bekämpa grov brottslighet samt att hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser

6 375 189,15 euro som beviljas i projektunderstöd för följande genomförandeåtgärder:

 • Genomförandeåtgärd 3A Utbildningar, övningar och delande av bästa praxis
 • Genomförandeåtgärd 3B Att kombinera resurser och kunskap
 • Genomförandeåtgärd 3C Utveckling av åtgärder för att stödja vittnen, visselblåsare och brottsoffer
 • Genomförandeåtgärd 3D Uppgradering av utrustning, utbildningsverktyg och annan säkerhetsinfrastruktur
 • Genomförandeåtgärd 3E Skydd av kritisk infrastruktur

De specifika målen och åtgärderna i enlighet med dem beskrivs närmare i fondens genomförandeplan 2024–2025.

För vilka användningsändamål kan understöd inte beviljas?

Finansieringen ska inte användas för att upprätthålla lagstadgad grundläggande verksamhet, med
undantag för verksamhet som understöds med operativt stöd. Finansieringen kan användas för att
komplettera, effektivisera och utveckla budgetfinansierad verksamhet. Finansieringen stöder inte ren forskningsverksamhet som vanligtvis stöds med forskningsstipendier.

Bedömningsgrunder

Ansökningarna bedöms med hjälp av de allmänna och särskilda urvalskriterier som offentliggjorts på fondernas webbplats i materialbanken.

Ansökningarna behandlas enligt sina specifika mål.

Ytterligare villkor:

Ansökan ska upprättas i systemet EUSA2. Systemet EUSA2 finns på https://asiointi.eusarahastot2021.fi/.
En handbok för sökande med närmare anvisningar om ansökan och övrigt sökmaterial finns på
fondernas webbplats i materialbanken. Fondernas webbplats finns på www.eusarahastot2021.fi/sv.

Sökmaterial är:

 • Utlysning
 • ISF-fondens program
 • Genomförandeplan för ISF-fonden 2024–2025
 • Handbok för sökande
 • Guide för EUSA2-systemet
 • Anvisning om indikatorer
 • Formulär för finansieringsförbindelse
 • Dokument om urvalsförfarandet och urvalsgrunder

Mål för beslutsfattande

Avsikten är att fatta besluten senast 28.6.2024.

Användningstid för understöd

Understöd kan beviljas för ett projekt eller verksamhet genom ett understödsbeslut för högst tre år. Kostnaderna för projektet eller verksamhet är stödberättigande från och med det att beslutet om understöd fattades eller av motiverade skäl från och med det att ansökan blev anhängig. Stöd
kan inte beviljas för projekt eller verksamhet som redan har avslutats.

Den tid då projektet senast ska inledas

Projekten ska inledas senast 1.10.2024.

Vidareförmedling av understöd

Understödstagaren kan förmedla en del av understödet vidare, om projektet omfattar projektpartner, dvs. överföringsmottagare. Överföringsmottagarna är  organisationer som genomför en del av projektets verksamheter och för vilka kostnader uppstår på grund av dem.

En hur stor del av kostnaderna kan högst täckas med hjälp av understödet?

Med hjälp av fondens understöd kan 75 procent eller i vissa verksamheter som berättigar till en
högre stödandel 90 procent av de totala kostnaderna täckas för den verksamhet som understöds.
EU-finansieringen som beviljas för operativt stöd kan utgöra 100 procent av de totala kostnaderna.

Du hittar ISF-fondens genomförandeplan 2024–2025 i materialbanken.