Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haku kevät 2022

Haku on päättynyt 6.6.2022.

Sisäministeriö avaa sisäisen turvallisuuden rahaston valtakunnallisen haun 9.5.2022. Haku avataan ehdollisena, sillä Euroopan komissio ei ole vielä hyväksynyt Suomen ISF-rahaston ohjelmaa. Rahoitus myönnetään sillä edellytyksellä, että Euroopan komissio hyväksyy rahaston ohjelman. Komission odotetaan hyväksyvän ohjelman alkukesästä 2022. Haku päättyy 6.6.2022 klo 16.15.

Sisäisen turvallisuuden rahasto 

Sisäisen turvallisuuden rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on edistää turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa, erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta, auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja sekä valmistautumalla turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin, riskeihin ja kriiseihin, suojautumalla niiltä ja hallinnoimalla niitä tehokkaasti.

Edellä mainitun toimintapoliittisen tavoitteen puitteissa rahastolla edistetään seuraavia erityistavoitteita:

 1. parannetaan ja helpotetaan tietojenvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten ja asiaankuuluvien unionin elinten ja laitosten välillä ja sisällä sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;
 2. parannetaan ja tehostetaan rajat ylittävää yhteistyötä, myös terrorismiin ja vakavaan ja järjestäytyneeseen rajat ylittävään rikollisuuteen liittyviä yhteisiä operaatioita toimivaltaisten viranomaisten välillä; ja
 3. tuetaan jäsenvaltioiden valmiuksien vahvistamista rikollisuuden, terrorismin ja radikalisoitumisen ehkäisemisessä ja torjunnassa sekä turvallisuutta uhkaavien tilanteiden, riskien ja kriisien hallinnassa, myös tiivistämällä yhteistyötä viranomaisten, asiaankuuluvien unionin elinten tai laitosten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisten kumppaneiden välillä eri jäsenvaltioissa.

Rahoitettavat toimet ja haettavan avustuksen määrä

Rahaston kokonaisrahoitusosuus ohjelmakaudella 2021−2027 on yhteensä n. 36,6 milj. euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä 34 529 958 euroa.

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka toteuttavat seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia toimia:

Erityistavoite 1 Tiedonvaihdon parantaminen, 10 876 936 euroa, josta myönnetään hankeavustuksia seuraaviin toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 1 A Turvallisuutta koskevan unionin säännöstön yhdenmukainen soveltaminen

 • Toimi 1 A 1 Toteutetaan Schengen-arvioinnin edellyttämät muutokset tietojenvaihtoon liittyen

Täytäntöönpanotoimi 1 B Turvallisuuden kannalta merkityksellisten unionin ja hajautettujen tietojärjestelmien perustaminen, mukauttaminen, ylläpito ja yhteentoimivuus

 • Toimi 1 B 1 Tietojärjestelmien yhteentoimivuus

Täytäntöönpanotoimi 1 C Unionin ja hajautettujen tietojärjestelmien aktiivisen käytön lisääminen

 • Toimi 1 C 1 Tiedonvaihdon tehostaminen

Täytäntöönpanotoimi 1 D Kansallisten toimenpiteiden tukeminen, mukaan lukien kansallisten tietokantojen yhteenliittäminen ja liittäminen unionin tietokantoihin

 • Toimi 1 D 1 Digitalisaation edistäminen

Operatiivinen tuki 1 208 548 euroa

Erityistavoite 2 Operatiivisen yhteistyön lisääminen, 3 494 431 euroa, josta myönnetään hankeavustuksia seuraaviin toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 2 B Viranomaisten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden välisen koordinoinnin parantaminen ja yhteistyön lisääminen sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä

 • Toimi 2 B 1 Koordinaatio, yhteistyömallit,  verkostot, tiedonvaihtomenetelmät, koulutus yhteistyön kehittämiseksi

Operatiivinen tuki 303 864 euroa

Erityistavoite 3 Valmiuksien vahvistaminen, 16 781 559 euroa, josta myönnetään hankeavustuksia seuraaviin toimiin:

Täytäntöönpanotoimi 3 A Koulutus, harjoitukset ja parhaiden käytäntöjen jakaminen

 • Toimi 3 A 1 Osaamisen kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi 3 B Voimavarojen ja tietämyksen yhdistäminen 

 • Toimi 3 B 1 Yhteistyö, hyvien käytäntöjen jakaminen, toimintamallien kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi 3 C Toimenpiteiden kehittäminen todistajien, väärinkäytösten paljastajien ja rikoksen uhrien tukemiseksi  

 • Toimi 3 C 1 Tuki-, suojelu- ja tiedottamistoimet sekä toimintamallien kehittäminen

Täytäntöönpanotoimi 3 D Varusteiden, koulutusvälineiden ja muun turvallisuusinfrastruktuurin päivittäminen 

 • Toimi 3 D 1 Kaluston, välineistön, varusteiden ja muun infrastruktuurin hankinnat

Täytäntöönpanotoimi 3 E Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 

 • Toimi 3 E 1 Toimet kriittisen infrastruktuurin ja kansalaisten suojaamiseksi

Operatiivinen tuki 1 864 617 euroa

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet on kuvataan tarkemmin toimeenpanosuunnitelmassa.

Kuka voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Hakeminen

Hakemus laaditaan rahastojen verkkosivustolla www.eusa-rahastot2021.fi julkaistuille virallisille hakulomakkeille. Hakemus lähetetään sähköisen EUSA-järjestelmän kautta 6.6.2022 klo 16.15 mennessä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusa-rahastot.fi. 

Jos sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse sisäministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Sisäministeriö/kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO, sähköposti: [email protected]. Hakemus katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun sähköposti on lähetetty tai kirjekuori on postileimattu viimeistään 6.6.2022 klo 16.15. 

Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen 6.6.2022 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki. Haettaessa paperilomakkeella kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”ISF-rahaston haku 1/2022”. Hakemus toimitetaan hakijan omalla vastuulla ja hakijan on huolehdittava siitä, että hakemus saapuu määräajassa.

Hakumateriaalit:

 • Hakuilmoitus
 • ISF-rahaston ohjelma luonnos
 • ISF-rahaston toimeenpanosuunnitelma luonnos
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Hakulomakkeet (hankeavustus 40 prosentin kustannusmalli, hankeavustus 7 prosentin kustannusmalli, hankeavustus hankinnat 1 prosentin kustannusmalli, kertakorvaushanke, operatiivinen tuki, rahoitussitoumus)
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Hakumateriaalit löytyvät Aineistopankista. 

Hakemusten käsittely

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain. 

Tässä haussa voi poikkeuksellisesti hakea rahoitusta hankkeeseen tai toimintaan, jonka kustannukset ovat syntyneet 1.1.2021 tai sen jälkeen. Kyseinen hanke tai toiminta ei saa kuitenkaan olla vielä päättynyt ja ennen rahoituksen myöntämistä syntyneiden kustannusten tulee olla eroteltavissa kirjanpidossa. Avustettavien hankkeiden tai toiminnan tulee käynnistyä viimeistään 31.1.2023.

Avustuspäätökset laaditaan 31.8.2022 mennessä sillä edellytyksellä, että Euroopan komissio on hyväksynyt siihen mennessä Suomen ohjelman. 

Rahastojen hallinnointi ja yhteystiedot

Rahaston kansallisena hallintoviranomaisena Suomessa toimii sisäministeriö.

Yhteystiedot:

Sisäministeriö

PL 26, 00023 Valtioneuvosto

sähköposti: [email protected]