Fonden för inre säkerhet (ISF) ansökan våren 2022

Ansökningstiden har gått ut den 6 juni 2022.

Inrikesministeriet öppnar riksomfattande ansökan om medel ur fonden för inre säkerhet den 9 maj 2022. Ansökan öppnas villkorligt, eftersom Europeiska kommissionen inte ännu har inte godkänt Finlands ISF-program. Finansiering beviljas under förutsättning att Europeiska kommissionen godkänner fondens program. Kommissionen förväntas godkänna programmet i början av sommaren 2022. Ansökningsförfarandet pågår till den 6 juni 2022 kl. 16.15.

Fonden för inre säkerhet 

Fondens verksamhetspolitiska mål är att främja säkerställandet av säkerhetens höga nivå i unionen, särskilt genom att förebygga och bekämpa terrorism, radikalisering, grov och organiserad brottslighet och cyberbrottslighet, hjälpa och skydda brottsoffer och vara förberedd för säkerhetsrelaterade tillbud, risker och kriser genom skydd från dem och en effektiv administration av dem.

Inom ramen för det verksamhetspolitiska mål som anges ovan ska fonden bidra till att följande särskilda mål uppnås:

 1. informationsutbytet mellan och inom behöriga myndigheter och unionens relevanta organ och inrättningar samt vid behov även med tredje länder och internationella organisationer förbättras och underlättas,
 2. gränsöverskridande samarbete förbättras och effektiviseras, vilket också gäller gemensamma operationer relaterade till terrorism och grov och organiserad gränsöverskridande brottslighet mellan behöriga myndigheter, och
 3. stärkande av medlemsstaternas beredskap för förebyggande och bekämpning av brottslighet, terrorism och radikalisering samt kontroll av situationer, risker och kriser som hotar säkerheten stöds, även genom närmare samarbete mellan myndigheter, unionens relevanta organ eller inrättningar, civilsamhället och privata partner i olika medlemsstater.

Åtgärder som understöds och stödbelopp som kan sökas

Under programperioden 2021−2027 uppgår fondens sammanlagda finansieringsandel till ca. 36,6 milj. euro, och av detta belopp beviljas under denna ansökningsomgång 34 529 958 euro.

I denna ansökningsomgång beviljas understöd ur fonden för projekt och verksamhet där följande funktioner enligt fondens program och genomförandeplan genomförs:

Särskilt mål 1, förbättring av informationsutbytet, totalt 10 876 936 euro i projektunderstöd till följande funktioner: 

Verkställighetsåtgärd 1 A Enhetlig tillämpning av unionens regelverk för säkerhet

 • Funktion 1 A 1 Ändringar som Schengenutvärderingen förutsätter i fråga om informationsutbyte genomförs

Verkställighetsåtgärd 1 B Inrättande, anpassning och drift av samt interoperabilitet mellan unionsinformationssystem och decentraliserade informationssystem av betydelse för säkerheten

 • Funktion 1 B 1 Informationssystemens interoperabilitet 

Verkställighetsåtgärd 1 C Aktiv ökning av användningen av unions- och decentraliserade informationssystem

 • Funktion 1 C 1 Effektivisering av informationsutbytet

Verkställighetsåtgärd 1 D Stöd för nationella åtgärder, inbegripet sammankoppling av nationella databaser och anslutning till unionens databaser

 • Funktion 1 D 1 Främjande av digitaliseringen

Operativt stöd 1 208 548 euro

Särskilt mål 2, ökat operativt samarbete, totalt 3 494 431 euro, i projektunderstöd till följande funktioner: 

Verkställighetsåtgärd 2 B Förbättrad samordning mellan myndigheter och andra relevanta aktörer och ökat samarbete både inom och mellan medlemsstaterna

 • Funktion 2 B 1 Samordning, samarbetsmodeller, nätverk, metoder för informationsutbyte, utbildning för att utveckla samarbetet 

Operativt stöd 303 864 euro

Särskilt mål 3, stärkande av beredskapen, totalt 16 781 559 i projektunderstöd till följande funktioner: 

Verkställighetsåtgärd 3 A Utbildning, övningar och delning av bästa praxis

 • Funktion 3 A 1 Kompetensutveckling

Verkställighetsåtgärd 3 B Kombinering av resurser och kunskap

 • Funktion 3 B 1 Samarbete, spridning av god praxis, utveckling av verksamhetsmodeller

Verkställighetsåtgärd 3 C Utveckling av åtgärder för att stödja vittnen, visselblåsare och brottsoffer

 • Funktion 3 C 1 Stöd-, skydds- och informationsåtgärder samt utveckling av handlingsmodeller för att stödja vittnen, visselblåsare och brottsoffer

Verkställighetsåtgärd 3 D Uppdatering av utrustning, utbildningsredskap och annan säkerhetsinfrastruktur

 • Funktion 3 D 1 Upphandling av materiel, utrustning och övrig infrastruktur

Operativt stöd 1 864 617 euro

En närmare specifikation av de särskilda målen och funktioner finns i genomförandeplanen. 

Vem kan söka finansiering?

Understöd kan beviljas offentliga samfund och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Potentiella stödtagare fastställs detaljerat i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande.

Ansökan

Ansökan om understöd ska upprättas på officiella ansökningsblanketter som har finns på fondernas webbplats www.eusa-rahastot2021.fi/sv. Ansökan ska lämnas in via det elektroniska EUSA-systemet senast den 6 juni 2022 kl. 16.15. EUSA-systemet finns på adressen http://asiointi.eusa-rahastot.fi/sv. 

Om det inte är möjligt att använda det elektroniska systemet, kan den undertecknade ansökan om understöd också sändas per e-post eller post till inrikesministeriets registratorskontor: Inrikesministeriet/registratorskontoret, PB 26, 00023 STATSRÅDET, e-post: [email protected]. Ansökan anses ha levererats inom tidsfristen, om e-posten har skickats eller kuvertet har stämplats hos posten senast den 6 juni 2022 kl. 16.15. 

Ansökan kan också lämnas in till inrikesministeriets distributionscentral senast 6.6.2022 kl. 16.15. Registratorskontorets besöksadress är Riddaregatan 2B, Helsingfors. Vid ansökan på en pappersblankett ska referensen ”ISF-fondens ansökan 1/2022” antecknas på kuvertet.  Ansökan sänds på sökandens eget ansvar. Sökanden ska se till att ansökan anländer inom tidsfristen. 

Ansökningsmaterialet:

 • Ansökningsanmälan
 • ISF-fondens program utkast (publiceras snart på svenska)
 • ISF-fondens genomförandeplan utkast 
 • Handbok för sökande
 • Anvisningar för indikatorer
 • Ansökningsblanketter (projektunderstöd 40 procents kostnadsmodell, projektunderstöd 7 procents kostnadsmodell, projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell, projektunderstöd engångsersättning, operativt stöd, åtagande om finansiering)
 • Urval av projekt och urvalskriterier

Ansökninsmaterialet finns på Materialbank.

Behandling av ansökningarna

Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden behandlas inte. En förteckning över ansökningar som mottagits inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats. 
Ansökningarna behandlas enligt de särskilda målen.

I detta ansökningsförfarande kan man undantagsvis ansöka om finansiering för sådana projekt eller sådan verksamhet vars kostnader uppstått den 1 januari 2021 eller senare. Projektet eller verksamheten får dock inte ha avslutats och det ska vara möjligt att i bokföringen separera de kostnader som uppstått innan finansieringen har beviljats. Projekt och verksamhet som beviljas understöd ska påbörjas senast den 31 januari 2023.

Understödsbesluten utfärdas senast 31.8.2022, under förutsättning att den Europeiska kommissionen har godkänt Finlands program före detta datum. 

Förvaltning av fonden och kontaktinformation

I Finland är inrikesministeriet förvaltande myndighet för fonden.

Kontaktinformation:

Inrikesministeriet

PB 26, 00023 Statsrådet

E-post: [email protected]