Hakuilmoitus: Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) avustushaku kevät 2023

Haun perustiedot

Haun kuvaus

Sisäministeriö myöntää EU-rahoitusta EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-rahaston) ohjelman tavoitteita edistäviin hankkeisiin.

ISF-rahaston tavoitteena on edistää turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa, erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta, auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja sekä valmistautumalla turvallisuuteen liittyviin riskeihin ja kriiseihin, suojautumalla niiltä ja hallinnoimalla niitä tehokkaasti.

Myönnettävän EU-rahoituksen osuus hankkeessa voi olla 75 % tai perustelluissa tapauksissa 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustuslaji

 • Kehittämishanke
 • Hankintahanke
 • Operatiivinen tuki

Kielet

Avustusta voi hakea kielillä: suomi, ruotsi.

Hausta vastaava valtionapuviranomainen

Sisäministeriö

Yhteystiedot

Rahaston hallintoviranomaisen sähköposti ja verkkosivusto:

[email protected]

www.eusa-rahastot2021.fi

Haussa jaettavat varat

Ohjelmakaudella 2021-2027 avustuksina hankkeisiin ja toimintaan myönnettävä rahoitusosuus on yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa, josta nyt avattavassa haussa on myönnettävissä 5 690 000 euroa.

Aikataulut

Haku on määräaikainen.

Hakuaika

Hakuaika alkaa 2.5.2023 klo 08.00 ja päättyy 31.5.2023 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lista määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista julkaistaan rahastojen verkkosivuilla.

Tavoiteaika päätösten valmistumiselle

Päätökset pyritään tekemään 20.9.2023 mennessä.

Tavoitteet

Haun tavoitteena on edistää EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-rahaston) ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia tavoitteita. Toimet, joihin tässä haussa myönnetään avustusta, kuvataan kohdassa Myöntöperusteet.

Myöntöperusteet

Sovellettavat säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1149 sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta 

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä (EU) 2021/1060  
 • Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021)
 • Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022)
 • Valtionavustuslaki (668/2001)

Kenelle/mille avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Mahdolliset avustuksen saajat on määritelty tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa sekä hakijan oppaassa.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta voidaan myöntää?

Tässä haussa rahastosta myönnetään avustusta hankkeisiin ja toimintaan, jotka edistävät seuraavia rahaston ohjelman ja toimeenpanosuunnitelman mukaisia erityistavoitteita, täytäntöönpanotoimia ja toimia: 

Erityistavoite 3 Valmiuksien vahvistaminen vakavan rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjunnassa sekä turvallisuutta uhkaavien tilanteiden, riskien ja kriisien hallinnassa

5 000 000 euroa, joka myönnetään hankeavustuksina seuraavaan täytäntöönpanotoimeen:

 • Täytäntöönpanotoimi 3 D Varusteiden, koulutusvälineiden ja muun turvallisuusinfrastruktuurin päivittäminen

Lisäksi myönnetään operatiivista tukea 690 000 euroa rajat ylittävän vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja tutkimisessa tarvittavien teknisten välineiden, kaluston ja varusteiden ylläpitoon sekä henkilöstömenoihin. Operatiivisessa tuessa tuensaaja on poliisi.

Erityistavoitteet ja niiden mukaiset toimet kuvataan tarkemmin rahaston toimeenpanosuunnitelmassa 2023-2024.

Mihin käyttötarkoituksiin avustusta ei voida myöntää?

Rahoituksella ei ylläpidetä lakisääteistä perustoimintaa lukuun ottamatta operatiivisella tuella avustettua toimintaa. Rahoituksen avulla voidaan täydentää, tehostaa ja kehittää budjettirahoitteista toimintaa. Rahoituksella ei tueta puhtaasti tutkimustoimintaa, jota tyypillisesti tuetaan tutkimusapurahoin.

Arviointiperusteet

Hakemukset arvioidaan käyttämällä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita, jotka on julkaistu aineistopankissa.

Hakemukset käsitellään erityistavoitteittain.

Lisäehdot

Hakemus laaditaan EUSA2-järjestelmässä. EUSA-järjestelmän osoite on http://asiointi.eusa-rahastot2021.fi. 

Tarkemmat hakuohjeet sisältävä hakijan opas sekä muu hakumateriaali löytyvät aineistopankista. 

Hakumateriaaleja ovat:

 • Hakuilmoitus
 • ISF-rahaston ohjelma 
 • ISF-rahaston toimeenpanosuunnitelma 
 • Hakijan opas
 • Indikaattoriohje
 • Rahoitussitoumuslomake
 • Valintamenettely ja valintaperusteet -asiakirja

Tavoite päätösten valmistumiselle

Päätökset pyritään tekemään 20.9.2023 mennessä.

Avustuksen käyttöaika

Avustusta voidaan myöntää hankkeelle tai toiminnalle yhdellä avustuspäätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi. Hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen tekemisestä lähtien tai perustelluista syistä hakemuksen vireille tulosta lähtien. Jo päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan ei voida myöntää avustusta.

Aika, jolloin hankkeen tulee viimeistään käynnistyä

Hankkeet tulee käynnistää viimeistään 1.1.2024.

Avustuksen edelleen välittäminen

Avustuksen saaja voi välittää osan avustuksesta edelleen, jos hankkeessa on mukana hankekumppaneita eli siirron saajia. Siirron saajat ovat organisaatioita, jotka toteuttavat osan hankkeen toiminnoista ja joille syntyy niistä kuluja. 

Kuinka suuri osa kustannuksista enintään voidaan kattaa avustuksella?

Rahaston avustuksella voidaan kattaa 75% tai eräissä korkeampaan tukiosuuteen oikeuttavissa toiminnoissa 90% avustettavan toiminnan kokonaiskustannuksista.