Utlysning: Utlysning av understöd ur fonden för inre säkerhet (ISF) våren 2023

Basuppgifter om utlysningen

Beskrivning av utlysningen

Inrikesministeriet beviljar EU-finansiering för projekt som främjar målen i programmet för EU:s fond för inre säkerhet (ISF-fonden).

ISF-fondens mål är att bidra till att säkerställa en hög nivå av inre säkerhet i unionen, speciellt genom att förebygga och bekämpa terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet, genom att stödja och skydda brottsoffer samt genom att ha beredskap för, skydda emot och effektivt hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser.

I projektet kan andelen EU-finansiering som beviljas utgöra 75 procent eller i motiverade fall 90 procent av projektets totala kostnader.

Understödsslag

 • Utvecklingsprojekt
 • Upphandlingsprojekt
 • Operativt stöd

Språk

Understöd kan sökas på följande språk: finska, svenska.

Statsbidragsmyndighet som svarar för utlysningen

Inrikesministeriet

Kontaktuppgifter

E-post och webbplats för fondens förvaltningsmyndighet:

[email protected]

www.eusa-rahastot2021.fi/sv

Medel som utdelas i utlysningen

Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsandelen som beviljas i form av understöd för projekt och verksamhet till sammanlagt cirka 34,5 miljoner euro, varav 5 690 000 euro kan beviljas för projekt inom denna utlysning. 

Tidsplaner

Ansökan är tidsbegränsad.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 2.5.2023 kl. 8.00 och går ut 31.5.2023 kl. 16.15. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden behandlas inte.

En förteckning över ansökningar som inkommit inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats.

Måldatum för färdigställande av beslut

Avsikten är att fatta besluten senast 20.9.2023.

Mål

Syftet med utlysningen är att främja målen i programmet och genomförandeplanen för EU:s fond för inre säkerhet. De åtgärder för vilka understöd beviljas i denna utlysning beskrivs i avsnittet Grunder för beviljande.

Grunder för beviljande

Tillämpliga bestämmelser 

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1149 om inrättande av fonden för inre säkerhet
 • Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EU 2021/1060)
 • Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021) 
 • Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022)
 • Statsunderstödslagen (668/2001)

Vem/vad kan beviljas understöd?

Understöd kan beviljas offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen. Understöd beviljas inte enskilda personer.

Eventuella understödstagare anges närmare i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande.

För vilka ändamål kan understöd beviljas?

I denna utlysning beviljas understöd från fonden för projekt som bidrar till följande specifika mål, genomförandeåtgärder och åtgärder inom ramen för fondens program och genomförandeplan:

Specifikt mål 3 Stärkande av beredskapen för att förebygga och bekämpa grov brottslighet samt att hantera säkerhetsrelaterade risker och kriser 

5 000 000 euro som beviljas i projektunderstöd för följande genomförandeåtgärd:

 • Genomförandeåtgärd 3D Uppgradering av utrustning, utbildningsverktyg och annan säkerhetsinfrastruktur

Därtill beviljas operativt stöd 690 000 euro för underhåll av tekniska redskap, materiel och utrustning som används i förebyggande, avslöjande och utredning av gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet samt till personalkostnader. Stödmottagaren av det operativa stödet är polisen.

De specifika målen och åtgärderna i enlighet med dem beskrivs närmare i fondens genomförandeplan 2023–2024.

För vilka användningsändamål kan understöd inte beviljas?

Finansieringen ska inte användas för att upprätthålla lagstadgad grundläggande verksamhet. Finansieringen kan användas för att komplettera, effektivisera och utveckla budgetfinansierad verksamhet. Finansieringen stöder inte ren forskningsverksamhet som vanligtvis stöds med forskningsstipendier.

Bedömningsgrunder

Ansökningarna bedöms med hjälp av de allmänna och särskilda urvalskriterier som offentliggjorts i materialbanken.

Ansökningarna behandlas enligt sina specifika mål.

Ytterligare villkor

Ansökan ska upprättas i systemet EUSA2. Systemet EUSA2 finns på https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi/.  

En handbok för sökande med närmare anvisningar om ansökan och övrigt sökmaterial finns i materialbanken.

Sökmaterial är:

 • Utlysning
 • ISF-fondens program 
 • Genomförandeplan för ISF-fonden 
 • Handbok för sökande
 • Anvisning om indikatorer
 • Formulär för finansieringsförbindelse
 • Dokument om urvalsförfarandet och urvalsgrunder

Mål för beslutsfattande

Avsikten är att fatta besluten senast 20.9.2023.

Användningstid för understöd

Understöd kan beviljas för ett projekt genom ett understödsbeslut för högst tre år. Kostnaderna för projektet är stödberättigande från och med det att beslutet om understöd fattades eller av motiverade skäl från och med det att ansökan blev anhängig. Stöd kan inte beviljas för projekt som redan har avslutats.

Den tid då projektet senast ska inledas

Projekten ska inledas senast 1.1.2024.

Vidareförmedling av understöd

Understödstagaren kan förmedla en del av understödet vidare, om projektet omfattar projektpartner, dvs. överföringsmottagare. Överföringsmottagarna är organisationer som genomför en del av projektets verksamheter och för vilka kostnader uppstår på grund av dem. 

En hur stor del av kostnaderna kan högst täckas med hjälp av understödet?

Med hjälp av fondens understöd kan 75 procent eller i vissa verksamheter som berättigar till en högre stödandel 90 procent av de totala kostnaderna täckas för den verksamhet som understöds.