Framsteg i genomförandet av fondernas program

Framstegen i genomförandet av fondernas program följs upp på olika sätt. Övervakningskommittéerna för fonderna har en central roll då de har till uppgift att övervaka framstegen i genomförandet av fondens program. AMIF-, ISF- och BMVI-fonderna har var sin egen övervakningskommitté. 

Övervakningskommittén ska från och med 2023 varje år anta fondens årliga resultatrapport innan den överlämnas till Europeiska kommissionen. I den årliga resultatrapporten omfattar

  • en utvärdering av framstegen när det gäller genomförandet av programmet och uppnåendet av målen
  • en rapport över faktorer som påverkar resultatet och vad som har gjorts för att rätta till dem
  • en beskrivning av hur de verksamheter som får stöd ur fonden och andra stöd ur unionens fonder kompletterar varandra
  • en rapport över genomförandet av de kommunikationsåtgärder som gäller programmet.

Dessutom ska förvaltningsmyndigheten lämna in till Europeiska kommissionen kumulativa ekonomiska uppgifter om genomförandet av programmet fem gånger per år. Kumulativa ekonomiska uppgifter innehåller sammanfattande uppgifter om de projekt och verksamheter som får stöd samt indikatorer. 

Du hittar samlad information om hur genomförandet av fonderna framskrider också i Europeiska  kommissionens tjänst Open data Platform (länk till den externa webbplatsen).

Resultatrapport

Varje medlemsstat ska lämna in en årlig resultatrapport till kommissionen över varje fondprogram med en bedömning av framstegen i genomförandet av programmet under året.

Resultatrapporter och kumulativa ekonomiska uppgifter publiceras också på dessa webbplatser.