Hoppa till innehåll
Nyheter

32,6 miljoner euro i EU-finansiering för projekt som främjar den inre säkerheten

Utgivningsdatum 15.3.2024 9.30
Pressmeddelande

Under ansökningsomgången för EU:s fonder inom området för inrikes frågor hösten 2023 beviljades sammanlagt 32 611 615 euro i understöd för 24 projekt och för verksamhet inom det operativa stödet. Projekten främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder en integrerad gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik.

Alla projekt kommer att inledas senast 1.4.2024.

Den totala finansieringen till Finland från EU:s fonder inom området för inrikes frågor uppgår under programperioden 2021–2027 till cirka 180 miljoner euro, varav cirka 49 miljoner euro utlystes i höstens ansökningsomgång. De viktigaste stödmottagarna vid höstens ansökningsomgång var Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen, Tullen, Migrationsverket, räddningsverken samt utrikesministeriet och justitieministeriet. Dessutom beviljades understöd till organisationer, städer och utbildningsinstitutioner inom tredje sektorn.

25,3 miljoner i EU-finansiering för nya BMVI-projekt

Vid höstens ansökningsomgång beviljades sammanlagt 25 307 336 euro i EU-finansiering för fem projekt och tre verksamheter med operativt stöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI). Projekten utvecklar den nationella gränssäkerheten och den unionsomfattande gränssäkerheten och upprätthåller nödvändiga säkerhetsfunktioner. Med stödet för den operativa verksamheten täcks bland annat kostnaderna för upprätthållande av materiel för bevakning och automatisk gränsbevakningsutrustning.

Finlands bidrag till BMVI-finansieringsinstrumentet är cirka 81 miljoner euro under programperioden 2021–2027.

1,9 miljoner euro EU-finansiering för nya ISF-projekt

I höstens ansökningsomgång beviljades sammanlagt 1 943 496 euro i EU-finansiering för sex projekt ur fonden för inre säkerhet (ISF). Projekten ska utveckla myndigheternas CBRNE-kapacitet, förbättra korruptionsbekämpningen, digitalisera processen för förmedling av passageraruppgifter och hjälpa brottsoffer.

Ur ISF-fondens program i Finland beviljas sammanlagt cirka 34,5 miljoner euro i understöd under programperioden 2021–2027.

5,4 miljoner euro i EU-finansiering för nya AMIF-projekt

I höstens ansökningsomgång beviljades sammanlagt 5 360 783 euro i EU-finansiering för tio projekt ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). I projekten utvecklas och stärks gemensamma förfaranden i anslutning till asyl- och migrationsfrågor.

I Finland beviljas sammanlagt 62,4 miljoner euro ur AMIF-fonden i understöd under programperioden 2021–2027.

List av projekt som fått finansiering från BMVI

List av projekt som fått finansiering från ISF

List av projekt som fått finansiering från AMIF

Ytterligare information: 
[email protected]