Verifiering av målgruppen

Projekten som finansieras ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) kan ha följande målgrupper:  

  • Tredjelandsmedborgare, dvs. medborgare utanför EU eller  
  • en viss yrkesgrupp. 

Den som genomför projektet är skyldig att verifiera att de personer som deltar i projektets verksamhet hör till den målgrupp som anges i ansökan. 

Hur verifieras målgruppen? 

I regel verifieras målgruppen genom att man till exempel ber de personer som deltar i tillfället om underskrifter på deltagarlistan. Målgruppen ska alltid informeras om varför och för vilket ändamål uppgifterna samlas in.

Om projektets målgrupp är medborgare i ett tredje land ska också deltagarnas medborgarskapsuppgifter kontrolleras. Detta kommer att säkerställa att personerna tillhör målgruppen för AMIF-fonden och att projektets verksamhet riktas till rätt personer.  

Medborgarskapsuppgiften verifieras utifrån 

  • pass eller annat identitetsbevis, eller
  • uppehållstillstånd.

Dokumentet bekräftar att medborgarskapsuppgiften på deltagarlistan är korrekt.

Verifieringen dokumenteras till exempel på ett separat kontrollformulär. På kontrollformuläret antecknas uppgifter om hur medborgarskapsuppgifterna har verifierats (pass eller annat identitetsbevis eller uppehållstillstånd). På detta vis undviker man att handlingar med identifieringsuppgifter kopieras. 

Vid återkommande utbildningar begärs medborgarskapsuppgifterna, med undantag av underskriften, endast en gång. 

Understödstagaren skall förvara de handlingar som styrker kontrollen (kontrollformulären) och på begäran visa upp dem för förvaltningsmyndigheten

Vad händer om målgruppen inte har verifierats?

Om målgruppen inte verifieras genomförs verksamheten inte i enlighet med AMIF-fondens regler och kostnaderna för denna verksamhet anses inte vara stödberättigade.

Dataskydd

Målgruppen ska informeras om hur de uppgifter som samlats in om dem förvaras. Vid behandlingen av personuppgifter och handlingar ska personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR) iakttas.