Verifiering av målgruppen

Projekten som finansieras ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) kan ha följande målgrupper:  

  • Tredjelandsmedborgare, dvs. medborgare utanför EU eller  
  • en viss yrkesgrupp. 

Den som genomför projektet är skyldig att verifiera att de personer som deltar i projektets verksamhet hör till den målgrupp som anges i  understödsbeslutet. 

Hur verifieras målgruppen? 

Undertecknandet av deltagarlistan ska begäras av de personer som deltar i evenemanget.

Om projektets målgrupp är medborgare i ett tredje land ska också deltagarnas medborgarskapsuppgifter kontrolleras. Detta kommer att säkerställa att personerna tillhör målgruppen för AMIF-fonden och att projektets verksamhet riktas till rätt personer.

Målgruppen ska alltid informeras om varför och för vilket ändamål uppgifterna samlas in.

Medborgarskapsuppgiften verifieras utifrån 

  • pass eller annat identitetsbevis, eller
  • uppehållstillstånd.

Dokumentet bekräftar att medborgarskapsuppgiften på deltagarlistan är korrekt.

Verifieringen dokumenteras till exempel på ett separat kontrollformulär. På kontrollformuläret antecknas uppgifter om hur medborgarskapsuppgifterna har verifierats (pass eller annat identitetsbevis eller uppehållstillstånd). På detta vis undviker man att handlingar med identifieringsuppgifter kopieras. Om understödstagaren har tillgång till andra tillförlitliga sätt att verifiera medborgarskapsuppgifter än kontroll av identitetsbevis, kan detta användas för verifiering, men det ska vara tillräckligt dokumenterat.

Vid återkommande utbildningar begärs medborgarskapsuppgifterna, med undantag av underskriften, endast en gång. 

Understödstagaren skall förvara de handlingar som styrker kontrollen (kontrollformulären) och på begäran visa upp dem för förvaltningsmyndigheten

Vad händer om målgruppen inte har verifierats?

Om målgruppen inte verifieras genomförs verksamheten inte i enlighet med AMIF-fondens regler och kostnaderna för denna verksamhet anses inte vara stödberättigade. Det är absolut nödvändigt att se till att målgruppen verifieras i enlighet med reglerna från början av verksamheten.

Dataskydd

Målgruppen ska informeras om hur de uppgifter som samlats in om dem förvaras. Vid behandlingen av personuppgifter och handlingar ska personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR) iakttas.