Till vem kan understöd beviljas?

Ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor kan understöd beviljas offentliga eller privata sammanslutningar med rättsförmåga. Understöd kan beviljas till exempel myndigheter, organisationer, läroanstalter, forskningsinstitut, kommuner, företag och andra sammanslutningar med rättsförmåga. Enskilda personer kan inte beviljas understöd. 

Programmet och genomförandeplanen för vardera fond samt karaktären av åtgärderna som fastställs i dessa bestämmer närmare de aktörer som kan beviljas understöd. 

Ett projekt kan omfatta utöver den som söker understödet även projektpartner, dvs. överföringsmottagare och samarbetspartner. 

Den sökande ska ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra projektet 

Den sökande ska kompetens i fråga om projektets ämne samt tillräckliga förutsättningar för att genomföra projektet enligt projektansökan. 

Den sökande ska även ha förutsättningar att fortsätta arbeta med den verksamhet som man inlett genom projektet efter att projektet upphört, det vill säga ansvara för verksamhetens kontinuitet efter att projektet upphört, såvida det på grund av projektets eller verksamhetens karaktär inte är onödigt.  

Fondernas förvaltningsmyndighet bedömer den sökandes förutsättningar att genomföra projektet och säkerställa verksamhetens kontinuitet som en del av bedömningen av ansökan. 


Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 

Ur AMIF-fonden kan understöd beviljas till exempel myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. 

I programmet och genomförandeplanen för AMIF-fonden fastställs närmare vilka aktörer kan beviljas understöd för programmets olika särskilda mål. Dessutom kan de ansökningspecifika definitionerna påverka vilka aktörer kan beviljas understöd.

Vissa åtgärder under ett särskilt mål kan endast genomföras av behöriga myndigheter, såsom Migrationsverket, polisen eller utrikesministeriet.


Fonden för inre säkerhet (ISF) 

Åtgärderna enligt ISF-fondens program är i regel sådana till innehållet att endast behöriga myndigheter kan vara stödmottagare. 

Behöriga myndigheter inom ramen för ISF-fonden är bland annat polisen, Tullen, Rättsregistercentralen och myndigheter inom räddningsväsendet. 

En del av ISF-fondens åtgärder är sådana att understödet för dem även kan beviljas andra än myndigheter. Understöd för bland annat åtgärder för bekämpning av människohandel, stöd för brottsoffer eller förebyggande av våldsam radikalisering och extremism kan beviljas till exempel organisationer.

I programmet och genomförandeplanen för ISF-fonden fastställs närmare vilka aktörer kan beviljas understöd för programmets olika särskilda mål. 

Operativt stöd kan enligt fondens program beviljas polisen och Rättsregistercentralen. 

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 

Åtgärder som stöds ur BMVI-fonden är till karaktären sådana att i praktiken kan finansiering endast beviljas behöriga myndigheter, såsom Gränsbevakningsväsendet, utrikesministeriet eller dess beskickningar, polisen, Tullen och Migrationsverket. 

Operativt stöd kan enligt BMVI-fondens program beviljas Gränsbevakningsväsendet, Tullen och utrikesministeriet.