Nyheter

Totalt cirka 52 miljoner euro ansöks ur EU:s fonder för inrikes frågor

13.11.2023
Nyhet

Ansökningstiden för finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI), asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) gick ut den 31 oktober 2023. Totalt fanns det cirka 49 miljoner euro att söka i understöd. Inom tidsfristen tog man emot totalt 54 ansökningar och de riktas på ett omfattande plan till AMIF-, ISF- och BMVI-fondernas programåtgärder.

Sammanfattningen är projektets visitkort

13.10.2023
Nyhet

När du ansöker om EU-finansiering från EU:s inrikesfonder ska du inkludera en sammanfattning av projektet i ansökan. Med en projektsammanfattning avses en komprimerad beskrivning av vilken framgår projektets syfte, mål, åtgärder som genomförs och förväntade resultat.

Utlysningarna av finansiering ur AMIF- och ISF-fonderna hösten 2023 inleddes den 29 september

29.9.2023
Pressmeddelande

Den 29 september 2023 inledde inrikesministeriet utlysningarna av finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF). Det sammanlagda beloppet av understöd som kan sökas uppgår till cirka 22,5 miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2023.

EU-finansiering till ett belopp av cirka 4,3 miljoner euro för främjande av det gemensamma europeiska asylsystemet och laglig invandring

27.9.2023
Pressmeddelande

Inrikesministeriet beviljade sammanlagt cirka 4,3 miljoner euro EU-finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till 11 projekt i utlysningen våren 2023. Med hjälp av AMIF-fonden främjas en effektiv hantering av migrationsfrågor genom att utveckla och stärka enhetliga förfaranden i asyl- och migrationsfrågor.

EU-finansiering till ett belopp av cirka 3,4 miljoner euro för bekämpning av gränsöverskridande brottslighet

27.9.2023
Pressmeddelande

I utlysningen våren 2023 beviljade inrikesministeriet cirka 3,4 miljoner euro EU-finansiering ur fonden för inre säkerhet (ISF) till sju projekt samt till två verksamheter som är föremål för driftsstöd. I de nya projekten och verksamheterna förbättras myndigheternas kapacitet att förebygga och bekämpa allvarlig gränsöverskridande brottslighet.

Höstens utlysning för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) inleddes

1.9.2023
Pressmeddelande

Inrikesministeriet inledde höstens utlysning för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) den 1 september 2023. Det sammanlagda beloppet av understöd uppgår till cirka 26,5 miljoner euro. Utlysningen pågår till den 31 oktober 2023.

För vilka åtgärder kan man ansöka om understöd från höstens ISF-utlysning?

30.8.2023
Nyhet

Ansökan till fonden för inre säkerhet (ISF) hösten 2023 är öppen 29.9–31.10.2023. Ansökningar kan lämnas in för alla åtgärder enligt de specifika målen 2 och 3 samt för operativt stöd enligt det specifika målet 2.

Anmäl dig till höstens utbildningarna

3.8.2023
Nyhet

Ansökningarna till finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI), asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) inleds i september. Anmälningen till utbildningarna och frågetimmarna pågår.

För vilka åtgärder kan jag ansöka om understöd vid AMIF-utlysningen för hösten 2023?

4.7.2023
Nyhet

Utlysningen av understöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för hösten 2023 är öppen mellan den 29 september och den 31 oktober 2023. Vid utlysningen kan ansökningar lämnas in för specifika åtgärder i de särskilda målen 1 och 2, och dessutom omfattar utlysningen hela särskilda målet 3 med undantag av operativt stöd.

AMIF-, BMVI- och ISF-fondens ansökningar för hösten 2023 inleds i september

22.6.2023
Nyhet

Ansökningsomgångarna för EU:s fonder inom området för inrikes frågor hösten 2023 inleds i september. Ansökningstiden för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) är 1.9–31 oktober 2023. Höstens ansökningsomgångar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) är öppna 29.9–31 oktober 2023.