Nyheter

Garantistiftelsens projekt integrativa ekonomiska färdigheter förbättrar invandrarnas ekonomiska kunskap

14.5.2024
Nyhet

Inom projektet integrationsfrämjande ekonomifärdigheter utvecklas redskap för förebyggande ekonomisk styrning som lämpar sig för integrationsarbete och stärks handledningskompetensen hos yrkespersoner som arbetar med integration i frågor som gäller ekonomi och ekonomihantering. Projektet finansieras med medel ur EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Grattis på Europadagen!

8.5.2024
Nyhet

Europadagen är Europeiska dagen för fred och enhet, som firas 9.5 varje år. EU-medlemskapet syns dagligen i varje medborgares vardag. EU finansierar också många olika projekt som har omfattande samhälleliga konsekvenser också på finländsk nivå.

EUSA-fonderna svarar på de föränderliga behoven inom den inre säkerheten

17.4.2024
Nyhet

I halvtidsutvärderingarna av EU:s fonder för inrikes frågor framkom intressanta observationer om hur genomförandet av fondernas program framskrider. Av utvärderingarna framgick bland annat att programperioden 2021–2027 har kommit igång i raskt tempo och att stödmottagarnas erfarenheter av fonderna i huvudsak är positiva. Förvaltningsmyndighetens tillgänglighet får särskilt mycket beröm.

Efterfrågan på EU-finansiering – 28 ansökningar om understöd lämnades in våren 2024

10.4.2024
Nyhet

Inrikesministeriet tog emot 18 ansökningar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), nio ansökningar från fonden för inre säkerhet (ISF) och en ansökan för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Bekanta dig med nya AMIF-projekt

21.3.2024
Nyhet

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor genom att stärka och utveckla gemensamma förfaranden för asyl- och invandringsärenden. Utifrån utlysningen på hösten 2023 beviljades 5,3 miljoner euro i EU-finansiering för projekt som främjar fondens mål.

Sex nya ISF-projekt startas på våren – bekanta dig med projekten

20.3.2024
Nyhet

Ur fonden för inre säkerhet (ISF) beviljades cirka 1,9 miljoner euro i understöd till sex projekt i ansökan under hösten 2023. I projekten digitaliseras processen för förmedling av passageraruppgifter, utvecklas polisens spelverksamhet, förbättras kampen mot korruption, hjälps brottsoffer och utvecklas myndigheternas CBRNE-prestationsförmåga.

Genom nya BMVI-projekt upprätthålls och utvecklas gränssäkerheten och viseringspolitiken

19.3.2024
Nyhet

I ansökan hösten 2023 beviljade inrikesministeriet totalt cirka 25,3 miljoner euro i EU-finansiering för fem projekt och tre verksamheter med operativt stöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI).

32,6 miljoner euro i EU-finansiering för projekt som främjar den inre säkerheten

15.3.2024
Pressmeddelande

Under ansökningsomgången för EU:s fonder inom området för inrikes frågor hösten 2023 beviljades sammanlagt 32 611 615 euro i understöd för 24 projekt och för verksamhet inom det operativa stödet. Projekten främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder en integrerad gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik.

Vårens utlysning för understöd ur EU:s fonder för inrikes frågor inleds den 1 mars 2024

1.3.2024
Pressmeddelande

Inrikesministeriet inledde vårens utlysning av understöd ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) den 1 mars 2024. Understöd kan sökas fram till den 28 mars 2024. Sammanlagt cirka 21,6 miljoner euro kan sökas som understöd.

Förvaltningsguiden har uppdaterats – bekanta dig noggrant med uppdateringarna

9.2.2024
Nyhet

Anvisningarna för förvaltningen av projekt och verksamhet som får understöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik har samlats i en förvaltningshandbok.