Bekämpning av bedrägeri

Understödsmottagaren använder Europeiska unionens medel, så mottagarens skyldighet är att för egen del säkerställa att medlen används effektivt och resultatrikt och att unionens medel och egendom är skyddade. 

Bedrägeribekämpningens syfte är att förebygga och identifiera oegentligheter samt att ingripa i dem på behörigt sätt. Oriktigheter och särskilt bedrägerier tas på största allvar och såväl den förvaltande myndigheten som understödsmottagarna ska bekämpa dem. Principen om nolltolerans tillämpas på bedrägerier. 

Uppdagade oriktigheter eller misstänkta bedrägerier ska rapporteras omedelbart till den förvaltande myndigheten. Den förvaltande myndigheten är också skyldig att rapportera betydande oriktigheter samt alla bedrägerier till kommissionen.

Begrepp

Oriktigheter, inklusive bedrägerier, är oegentligheter i anknytning till genomförandet av fonderna, som leder till att offentliga medel används mot deras föreskrivna användningsändamål. När oriktigheter bedöms är det viktigt att skilja avsiktlighet från mänskliga misstag.

 • Med oriktigheter avses varje överträdelse av unionsrätten eller nationell lagstiftning som rör dess tillämpning som beror på en gärning eller försummelse av en ekonomisk aktör som deltar i genomförandet av fonderna och som medför eller kan medföra skada för unionens tillgångar. Oriktigheter kan vara oavsiktliga eller avsiktliga. Ofta beror oriktigheter på misstag, okunskap, felaktigt förfarande eller bristfällig dokumentation. Exempel på ett sådant misstag kan vara en situation där reglerna för anbudsförfarandet inte har följts noggrant, eller där arbetstimmarna som använts för ett projekt inte har uppgetts korrekt.
 • Med systembetingade oriktigheter avses oriktigheter som beror på en allvarlig brist eller försummelse och som har en återkommande karaktär eller förekommer i liknande verksamhet.
 • Med bedrägerier avses avsiktliga oriktigheter. Bedrägeri är en sviklig åtgärd med avsikt att nå en orättmätig ekonomisk fördel eller nytta. Till exempel subventionsbedrägeri, förskingring, mutning, förfalskning eller brott mot tjänsteplikt kan uppfylla rekvisiten för bedrägeri. Bedrägeri är ett brott som inte enbart har ekonomiska konsekvenser. Det skadar även organisationens rykte.

Riskhantering och förebyggande av oriktigheter

I riskhanteringen används förebyggande, styrande, observerande och korrigerande kontroller. Uppmärksamhet fästs bland annat vid tillvägagångssätt, anvisningar, utbildning, dokumentation, tillsyn och verifiering i de olika skedena av både understödstagarens och den förvaltande myndighetens verksamhet.

Understödstagaren bekämpar och förebygger oriktigheter genom att administrera projektet i enlighet med de fastställda reglerna samt genom att fästa särskild uppmärksamhet vid följande:

 • Tillräcklig resursering, tydliga ansvarsområden
 • Informationsdelning och kommunikation i rätt tid
 • Dokumentation av information, tydliga och enhetliga registreringskedjor
 • Framförhållning och förberedelser
 • Tillräcklig kommunikation mellan understödstagaren och överföringsmottagaren 
 • Överenskommelse om frågor
 • Deltagande i utbildning
 • Upptäckande av intressekonflikter

Med intressekonflikter avses situationer där en persons förmåga att på ett opartiskt och objektivt sätt fullgöra sina uppgifter äventyras av familjeskäl, känslomässiga skäl, skäl som hänger samman med politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller något annat direkt eller indirekt personligt intresse. Situationer med intressekonflikter kan uppkomma när som helst. 

Det är viktigt att förebygga intressekonflikter och korruption och hantera dem på ett ändamålsenligt sätt, så att den offentliga sektorns öppenhet, rykte och opartiskhet samt rättsstatsprincipens trovärdighet kan bibehållas. Understödstagarna är skyldiga att undvika intressekonflikter särskilt i sitt upphandlingsförfarande. 

Läs mer om Kommissionens vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter. 

Anmälan om oegentligheter och bedrägeri 

Det är viktigt att rapportera oegentligheter i syfte att förebygga hot mot allmänintresset och allvarliga skadeverkningar. Om du upptäcker oriktigheter i ditt projekt är du skyldig att omedelbart anmäla detta till den förvaltande myndigheten. 

Anmälan kan även lämnas skyddad via justitiekanslerämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. Genom visselblåsarskyddet kan de som anmäler tryggt rapportera om oegentligheter de observerat och så att deras identitet är skyddad. Information om den rapporterande personens identitet är sekretessbelagd också vid den fortsatta handläggningen av rapporten.

Mer information och anvisningar om rapportering finns på inrikesministeriets sida Visselblåsarskydd

Förfaranden

Om oriktigheter observeras i ett projekt är förfaringssättet följande: 

 • Den förvaltande myndigheten bedömer sannolikheten för andra oriktigheter i samma projekt. Vid behov granskas understödstagarens andra eventuella projekt för att utesluta systembetingade oriktigheter.
 • •Grundlöst utbetalade utgifter återkrävs. De återkrävda kostnaderna får understödstagaren inte använda för projektets övriga kostnader. Detta innebär i praktiken att projektets totala budget och understödsbeloppet minskar till denna del.
 • Den förvaltande myndigheten är skyldig att rapportera uppdagade oriktigheter och bedrägerier till kommissionen. Den förvaltande myndigheten rapporterar alla oriktigheter som överstiger 10 000 euro och som rapporterats till kommissionen (med undantag av de som understödstagaren själv rapporterat) i IMS-systemet. Dessa rapporteras även till statens revisionsverk.
 • Utbetalningen av understödet avbryts och det redan utbetalda understödet återkrävs, om dess erhållande, användning eller administration är förknippat med bedrägeri eller andra väsentliga oriktigheter.
 • I fråga om bedrägeri utreder den förvaltande myndigheten ärendet och gör vid behov en brottsanmälan.

Bestämmelser om skyldigheten att återkräva statsunderstöd samt om återkrav enligt prövning av statsunderstöd ingår i statsunderstödslagen 688/2001.