Program och genomförandeplaner

Programmen

Varje EU-land utarbetar ett omfattande program för varje EU-fond för inrikes frågor för programperioden 2021–2027. I programmen beskrivs bland annat strategin för genomförandet av programmet, de utmaningar som identifierats i samband med genomförandet av programmet, de särskilda mål som valts för genomförandet av programmet, de typer av åtgärder som stöds och de målgrupper som berörs av åtgärderna.  

I programmen beskrivs också åtgärdernas förväntade resultat, de indikatorer som ska användas för att mäta resultaten, den preliminära fördelningen av anslagen mellan åtgärderna, partnernas roll vid utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet samt kommunikationsverksamhet. 

Programmen för Finlands AMIF- och ISF-fonder och BMVI-finansieringinstrumentet har beretts i en arbetsgrupp där experter på invandring, integration, gränssäkerhet, polis- och räddningsfrågor samt rättsliga frågor har deltagit. 

Genomförandeplaner

Vid inrikesministeriet har man berett genomförandeplaner för genomförandet av fondernas program. Verkställighetsplanerna utarbetas för två år i sänder.

Genomförandeplanerna preciserar programmen och innehåller en plan för när åtgärder enligt programmen ska utlysas.

Genomförandeplanen är ett viktigt dokument för dem som ansöker om understöd till stöd för planeringen av projekt och verksamhet.

Programmen och genomförandeplanerna hittar du i materialbanken