Under programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor ansöker man om understöd och hanterar man finansierade projekt och finansierad verksamhet i det elektroniska ärendehanterings- och behandlingssystemet för EU:s fonder för inrikes frågor, dvs. EUSA2.

Observera att det nya EUSA2-systemet endast används för projekt som beviljats finansiering för programperioden 2021–2027. Rapporteringen av projekt under programperioden 2014–2020 sker fortfarande i det tidigare ansöknings- och ärendehanteringssystemet, dvs. EUSA-systemet.

Inloggning i systemet

Man loggar in i EUSA2-systemet på adressen https://asiointi.eusa-rahastot2021.fi/ (Länken leder till en annan webbplats). Inloggningen sker med Suomi.fi-identifikation.

Systemet fungerar med de senaste uppdateringarna av de vanligaste webbläsarna, såsom Microsoft Edge, Chrome och Firefox. Det finns inga garantier för att Internet Explorer fungerar.

Sekretessbelagda eller säkerhetsklassificerade uppgifter kan inte behandlas i systemet.

Mer information om EUSA2-systemet finns i systemguiden i materialbanken.

Nyttiga länkar:

Skicka ansökningsblankett i EUSA2-systemet

Man lämnar in ansökan genom att fylla i en blankett i systemet. Som tecken på att det lyckades att skicka ansökan får kontaktpersonen i ansökan en mottagningsbekräftelse per e-post. 

För att lämna in ansökan i EUSA2-systemet ska

  • sökanden identifiera sig i Suomi.fi-identifikationstjänsten och
  • sökanden ska ha fullmakt för Suomi.fi-tjänsten.

Suomi.fi-tjänsten (länk till en annan webbplats)

Identifiering 

Sökanden ska identifiera sig med hjälp av Suomi.fi-identifikationstjänsten för att kunna lämna in ansökan i EUSA2-systemet. För Suomi.fi-inloggning krävs personlig stark autentisering, dvs. bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Fullmakt för Suomi.fi-tjänsten

För att uträtta ärenden i EUSA2-systemet ska personen ha en fullmakt för Suomi.fi-tjänsten som beviljats av en person med firmateckningsrätt i organisationen eller en person med fullmaktsrätt. 

De fullmakter som används i e-tjänsten för projektfinansiering inom EU:s fonder för inrikes frågor är

  • Beredning av dokument för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda dokument som gäller ansökningar, administration och uppföljning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor. 
  • Beredning och inlämnande för behandling av projekthandlingar inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda dokument som gäller ansökningar, administration och uppföljning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor samt lämna in dokumenten för myndighetshandläggning. 

Befullmäktigande 

Suomi.fi-tjänsten utnyttjar handelsregistret, föreningsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) samt fullmaktsregistret. Om ett finländskt samfund inte har ett FO-nummer är det inte möjligt att ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter eller med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Företags och föreningars fullmakter

Om man har en viss position i ett företag eller en förening kan man uträtta ärenden för dess räkning utan separat fullmakt. Personer i följande positioner kan uträtta ärenden för ett företags räkning: 

  • verkställande direktör (TJ), ställföreträdande verkställande direktör (TJS), vice verkställande direktör (VTJ), styrelseordförande i aktiebolag (PJ), person med firmateckningsrätt, utredningsman (S)

Personer i följande positioner kan uträtta ärenden för en förenings räkning: 

  • ordförande (PJ), styrelsemedlem (J), annan namntecknare med i registret antecknad rätt att ensam företräda föreningen

Möjligheten att på eget initiativ ge fullmakter för ett företags eller en förenings räkning ska kontrolleras på Suomi.fi-tjänstens webbplats.

Myndigheters, kommuners, församlingars och läroanstalters befogenheter

Myndigheter, kommuner, församlingar och läroanstalter använder den så kallade tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Dessa organisationer ska först ansöka om fullmaktsrätt för sin representant. 

Personer som fått fullmaktsrätt kan ge och begära Suomi.fi-fullmakter på egen hand i tjänsten. En tjänsteman registrerar fullmakten på basis av ansökan.