Överföringsmottagare (projektpartner) och samarbetspartner

Med överföringsmottagare, dvs. projektpartner, avses en aktör som genomför projektet eller verksamheten och till vilken understödstagaren vidare överför en del av understödet för projektet eller verksamheten.  

Överföringsmottagaren och överföringen av understöd skall uppfylla kraven: 

 • överföringen av understödet är ändamålsenlig med tanke på genomförandet av projektet eller verksamheten. 
 • understödstagaren får tillgång till en betydande andel av understödet som bestäms enligt projekt eller verksamhet. 
 • överföringsmottagaren deltar själv med egen finansiering i att täcka kostnaderna för projektet.  

Understödstagaren är dock juridiskt ansvarig för projektet eller verksamheten. Understödstagaren: 

 • understödstagaren ansvarar inför förvaltningsmyndigheten för att projektet eller verksamheten genomförs på korrekt sätt och att villkoren iakttas. 
 • understödstagaren rapporterar om projektet eller verksamheten för förvaltningsmyndigheten. 
 • understödstagaren ansvarar för återbetalningen av understödet till förvaltningsmyndigheten i fall av återkrav. 
 • understödstagaren ansvarar för de kontroller som myndigheterna utför på plats.  

Avtal mellan understödstagaren och överföringsmottagaren 

Innan understödet överförs ska understödstagaren och överföringsmottagaren ingå ett avtal som säkerställer att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande, utbetalning och kontroll av understödet och att mottagaren förbinder sig att iaktta villkoren för användningen av understödet. 

Innehållskrav på avtalet mellan understödstagaren och överföringsmottagaren: 

 • Information om avtalsparterna och deras andelar av de åtgärder och kostnader som hänför sig till genomförandet av projektet eller verksamheten. beloppet av det understöd som överförs, uppgifter om hur och när understödet överförs till mottagaren.
 • beloppet av det understöd som överförs samt information om hur överföringsmottagaren deltar i att täcka kostnaderna i ett projekt med en självfinansieringsandel. 
 • beskrivning av förfarandena för offentlig upphandling, bokföring och kontroll och rapportering av användningen av understödet. 
 • andra nödvändiga förfaranden för att se till att projektet eller verksamheten genomförs i enlighet med understödsbeslutet.  
 • utredning om mottagarens namnteckningsrätt. 

Om det efter ett understödsbeslut för projektet eller verksamheten sker ändringar i projektets eller verksamhetens överföringsmottagare, ska understödstagaren omedelbart lämna in ansökan om ändring av understödsbeslutet till förvaltningsmyndigheten. 

Överföringsmottagarens administrativa ansvar 

Överföringsmottagaren, dvs. projektpartnern, har ett visst administrativt ansvar för projektet. Överföringsmottagaren ska 

 • upprätta en kostnadsplats eller projektkod för projektet eller verksamheten i bokföringen 
 • ansöka om Skatteförvaltningens beslut om handledning för mervärdesskatt, om mervärdesskattekostnaderna blir den slutliga kostnaden för överföringsmottagaren och ingår i kostnaderna för projektet eller verksamheten 
 • förse understödstagaren med de handlingar som projektets eller verksamhetens kostnadsmodell kräver för rapportering i tid 
 • registrera det överförda understödets belopp i bokföringen över projektet eller verksamheten 
 • bevara projekthandlingarna (bokföringsmaterial och annat material) under den tid som fonden kräver  
 • observera att de myndigheter som utför kontrollerna har rätt att granska överföringsmottagarens verksamhet på samma sätt som understödstagarens verksamhet. 

Understödstagarens administrativa ansvar när det i projektet finns överföringsmottagare 


Understödstagaren har för hela projektet administrativa ansvar i projekt där det förekommer en eller flera överföringsmottagare. Understödstagaren ska 

 • förmedla förvaltningsmyndighetens meddelanden och annan kommunikation till överföringsmottagaren 
 • utarbeta rapporter och överlämna dem till förvaltningsmyndigheten inom utsatt tid 
 • överföra överföringsmottagarens andel av det utbetalda understödet till överföringsmottagaren 
 • registrera beloppet för det understöd som ska överföras i bokföringen över projektet eller verksamheten 
 • beställa revision, om understödsbeslutet förutsätter det. 

Samarbetspartner 


Projektet kan förutom projektpartner ha samarbetspartner. Samarbetsparterna deltar i genomförandet av projektet till exempel genom att dela med sig av sin kompetens och sin sakkunskap eller genom att finansiera projektet.   

Samarbetsparternas kostnader täcks inte med projektmedel och understöd överförs inte till dem.