Behandling av ansökningarna

 1. Understödsberedning

  Handläggningen av ansökningar vid förvaltningsmyndigheten, dvs. inrikesministeriet, börjar när ansökningstiden gått ut. Ansökningar som tas emot inom ansökningstiden bedöms på basis av de allmänna urvalskriterierna, bedömningsgrunderna, överensstämmelse med programmet och genomförandeplanen samt eventuella projektspecifika prioriteringar.  

  Förvaltningsmyndigheten kan även begära utlåtanden av andra myndigheter och experter som en del av bedömningen. 

 2. Beslut om beviljande av understöd

  Förvaltningsmyndigheten ordnar de ansökningar som uppfyller villkoren för understöd enligt de poäng som ges på basis av bedömningen och utarbetar förslag till vilka projekt och verksamheter som ska beviljas understöd. Förvaltningsmyndigheten beslutar ensam om beviljande av understöd.  

 3. Komplettering av ansökningar

  I fråga om de projekt och verksamheter som väljs ut för finansiering på basis av bedömningen kan förvaltningsmyndigheten begära den sökande att modifiera projektplanen och projektbudgeten innan understödsbeslutet upprättas. 

 4. Understödsbeslut

  Förvaltningsmyndigheten upprättar ett positivt understödsbeslut för de projekt och verksamheter som valts ut för finansiering. Understödsbeslutet upprättas när ansökan efter eventuella ändringar till alla delar uppfyller förutsättningarna för beviljande av finansiering. 

  För de projekt som inte finansieras upprättas ett negativt understödsbeslut.  

  De negativa och positiva understödsbesluten upprättas och skickas till de sökande cirka fyra månader efter att ansökan upphört. 

  Förvaltningsmyndigheten kan även avslå ansökan och fatta ett negativt beslut. I beslutet specificeras orsakerna till varför ansökan avslås. 

  Den sökande har enligt statsunderstödslagen (688/2001) rätt att begära omprövning av beslutet inom 30 dagar efter att ha fått del av understödsbeslutet.