Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) är ett EU-instrument för finansiellt stöd med fokus på gränssäkerhet och viseringspolitik. Förkortningen BMVI kommer från det engelska namnet Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy.  

Med BMVI-finansieringsinstrumentet stöder man Europeiska unionens integrerade gränsförvaltning och gemensamma viseringspolitik. Detta innebär bland annat att EU:s yttre gränser i samarbete med olika myndigheter och medlemsstater kontrolleras i enlighet med det gemensamma regelverket.   

Målen för BMVI-finansieringsinstrumentet är följande: 

  • Förstärkning av gränssäkerheten 
  • Förhindrande av olaglig invandring 
  • Förenklad laglig invandring 
  • Genomförande av EU-omfattande informationssystem och deras interoperabilitet 
  • Förbättring av viseringsförfarandet 

BMVI-finansieringsinstrumentet är en del av fonden för integrerad gränsförvaltning (Integrated Border Management Fund, IBMF), vars andra del är instrumentet för tullkontrollutrustning (Customs Control Equipment Instrument, CCEI), som förvaltas direkt av kommissionen. 

Finlands bidrag till BMVI-finansieringsinstrumentet är 78 miljoner euro under programperioden 2021–2027.  

För vilka typer av åtgärder kan man ansöka om understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI? 

Finansieringsinstrumentet BMVI beviljar understöd för bl.a.   

  • inköp av utrustning och materiel i anknytning till gränsövervakning och gränskontroller, så att de också tjänar de gemensamma målen för EU:s gräns- och kustbevakning 
  • utbildning av myndigheter som ansvarar för gränssäkerheten och viseringspolitiken  
  • kontaktpersonsverksamhet  
  • utveckling av informationssystem. 

Programmet och genomförandeplanen för BMVI-finansieringsinstrumentet hittar du i Materialbanken.

Vem kan ansöka om understöd ur finansieringsinstrumentet BMVI? 

De myndigheter som ansvarar för gränssäkerhet och viseringspolitik kan få finansiering.