Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) är ett EU-instrument för finansiellt stöd med fokus på gränssäkerhet och viseringspolitik. Förkortningen BMVI kommer från det engelska namnet Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy.  


Med BMVI-finansieringsinstrumentet stöder man europeiska integrerade gränsförvaltning och gemensamma viseringspolitik. Detta innebär bland annat att gränssäkerheten upprätthålls i samarbete mellan alla myndigheter och byråer som deltar i gränssäkerheten och att EU:s yttre gränser övervakas gemensamt av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheter som ansvarar för gränssäkerheten. Viseringsförfarandet är enhetligt.

Målen för BMVI-finansieringsinstrumentet är följande: 

 • förstärkning av gränssäkerheten 
 • förhindrande av olaglig invandring 
 • förenklad laglig invandring 
 • genomförande av EU-omfattande informationssystem och deras interoperabilitet 
 • förbättring av viseringsförfarandet

BMVI-finansieringsinstrumentet är en del av fonden för integrerad gränsförvaltning (Integrated Border Management Fund, IBMF), vars andra del är instrumentet för tullkontrollutrustning (Customs Control Equipment Instrument, CCEI), som förvaltas direkt av kommissionen. 

Finlands bidrag till BMVI-finansieringsinstrumentet är 78 miljoner euro under programperioden 2021–2027.

 

 

För vilka typer av åtgärder kan man ansöka om understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI? 

Finansieringsinstrumentet BMVI beviljar understöd för bl.a.   

 • utveckling av tekniska övervakningssystem vid sjö- och landgränserna
 • inköp av utrustning och materiel i anknytning till gränsövervakning och gränskontroller, så att de också tjänar de gemensamma målen för EU:s gräns- och kustbevakning 
 • utbildning av myndigheter som ansvarar för gränssäkerheten och viseringspolitiken  
 • kontaktpersonsverksamhet  
 • utveckling av informationssystem och interoperabilitet
 • reformering av viseringsprocessen

Programmet och genomförandeplanen för BMVI-finansieringsinstrumentet hittar du i Materialbanken.

Vem kan ansöka om understöd ur finansieringsinstrumentet BMVI? 

De myndigheter som ansvarar för gränssäkerhet och viseringspolitik kan få finansiering.