Utvärdering av programmen

Fondernas program utvärderas i flera etapper. Med hjälp av utvärderingarna följer förvaltningsmyndigheten, inrikesministeriet, och Europeiska kommissionen bland annat framstegen, resultaten, effektiviteten och relevansen i genomförandet av programmen. 
Förvaltningsmyndigheten utarbetar till stöd för sitt eget utvärderingsarbete en utvärderingsplan som fastställer hur och när utvärderingarna ska göras.

Halvtidsutvärdering

Programmen ska utvärderas efter halva tiden. Den ska särskilt granska programmens resultat, effektivitet, relevans, samstämmighet och mervärde på EU-nivå. Syftet med halvtidsutvärderingen är att förbättra kvaliteten på planeringen och genomförandet av programmen.  Halvtidsutvärderingarna blev klara 28.3.2024. Du kan läs mer om nyheten.

Sammandrag av halvtidsutvärderingarna har publicerats på svenska:

Slutlig utvärdering 

Senast den 31 december 2031 ska Europeiska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmen. Den slutliga utvärderingen ska omfatta en bedömning av varje fonds resultat, effektivitet, relevans, samstämmighet och mervärde på unionsnivå.