Utvärdering av programmen

Fondernas program utvärderas i flera etapper. Med hjälp av utvärderingarna följer förvaltningsmyndigheten, inrikesministeriet, och Europeiska kommissionen bland annat framstegen, resultaten, effektiviteten och relevansen i genomförandet av programmen. 
Förvaltningsmyndigheten utarbetar till stöd för sitt eget utvärderingsarbete en utvärderingsplan som fastställer hur och när utvärderingarna ska göras.

Resultatrapport

Varje medlemsstat ska lämna in en årlig resultatrapport till kommissionen över varje fondprogram med en bedömning av framstegen i genomförandet av programmet under året.

Halvtidsutvärdering

Programmen ska utvärderas efter halva tiden. Den ska särskilt granska programmens resultat, effektivitet, relevans, samstämmighet och mervärde på EU-nivå. 

  • Syftet med halvtidsutvärderingen är att förbättra kvaliteten på planeringen och genomförandet av programmen. 
  • Halvtidsutvärderingen ska utföras av en extern expert.
  • Halvtidsutvärderingen ska göras senast den 31 mars 2024. 

Om minst 10 procent av programmets ursprungliga anslag har använts före halvtidsutvärderingen är det möjligt att få ytterligare medel till programmen på grundval av halvtidsutvärderingen. 

Halvtidsutvärderingarna publiceras på denna sida.

Slutlig utvärdering 

Senast den 31 december 2031 ska Europeiska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmen. Den slutliga utvärderingen ska omfatta en bedömning av varje fonds resultat, effektivitet, relevans, samstämmighet och mervärde på unionsnivå.