Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, dvs. AMIF-fonden, är en EU-fond som är inriktad på asyl- och migrationsfrågor. Fondens förkortning AMIF kommer från fondens engelska namn Asylum, Migration and Integration Fund.  

Med hjälp av AMIF-fonden främjar man en effektiv hantering av migrationsfrågor genom att stärka och utveckla gemensamma förfaranden för asyl och invandring. 

AMIF har tre huvudsakliga mål: 

 1. Utveckling av ett gemensamt europeiskt asyl- och mottagningssystem 
 2. Främjande av en smidig laglig invandring samt tredjelandsmedborgares integration och deltagande   
 3. Förebyggande av olaglig invandring och utveckling av fungerande system för återvändande  

AMIF-fonden stöder också vidarebosättning av kvotflyktingar.   

Finlands finansieringsandel av AMIF-fonden är 67,9 miljoner euro för programperioden 2021–2027.

 

För vilka åtgärder kan man ansöka om understöd ur AMIF-fonden? 

Ur fonden beviljas understöd för att stärka, rationalisera och utveckla det administrativa arbetet inom migrationsprocesser eller myndigheter, organisationer och andra aktörer som arbetar med tredjelandsmedborgare. De åtgärder som får understöd kan vara till exempel 

 • utveckling av gemensamma arbetsmetoder, strategier och samarbete 
 • anpassning av tjänster för att tillgodose tredjelandsmedborgares behov 
 • förstärkning av kunskapsbasen till stöd för arbetet, t.ex. utveckling av statistik 
 • utbildning och introduktion för att stärka det kunnande som behövs i arbetet 
 • utveckling av verktyg och system som behövs för arbetet  
 • informationsåtgärder och informationskampanjer till stöd för arbetet.  

Ur AMIF-fonden kan man också ansöka om understöd för åtgärder som anvisas för tredjelandsmedborgare. De åtgärder som får understöd kan vara till exempel  

 • säkerställande och tillhandahållande av skräddarsydda rådgivnings-, hjälp- eller stödtjänster i olika skeden av migrationsprocessen 
 • effektivisering av handlednings- och rådgivningstjänsterna, t.ex. genom distansmöjligheter och digitalisering  
 • stärkande av tredjelandsmedborgares sociala färdigheter och undanröjande av hinder för integration 
 • förstärkning av tillgången till handlednings- och rådgivningstjänster, t.ex. genom kommunikation 
 • identifiering och hänvisning av utsatta klienter till stödtjänster förstärkning och modernisering av infrastrukturen under mottagningsfasen.   

Dessutom kan man ur fonden ansöka om understöd för åtgärder för att främja tredjelandsmedborgares välbefinnande, delaktighet och verksamhet samt för att förebygga marginalisering.  

De åtgärder och målgrupper som stöds beskrivs närmare i fondens program och genomförandeprogrammet. 

AMIF-fondens program och genomförandeplan hittar du i Materialbanken. 

Vem kan ansöka om understöd ur AMIF-fonden? 

Understöd kan sökas ur fonden av till exempel lokala, regionala och nationella myndigheter, aktörer inom den tredje sektorn, utbildningsorganisationer och privata aktörer.  

Vid planeringen av den verksamhet som understöds och utarbetandet av ansökningar om understöd ska man beakta och utnyttja relevanta partnerskap till exempel mellan myndighets- och organisationsaktörer.