Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

I detta utlåtande berättas vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge oss respons om tillgängligheten. Vi beaktar tillgängligheten när vi utvecklar tjänsten. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades senast den 31 oktober 2023.

Tjänstens tillgänglighet 

Webbtjänsten eusa-rahastot2021.fi uppfyller till största delen de lagstadgade tillgänglighetskriterierna för nivå A och AA (WCAG-kriterierna 2.1), och webbplatsen har inga kritiska tillgänglighetsbrister. De centrala bristerna i webbplatsen beskrivs nedan.

Innehåll eller funktioner på webbplatsen som ännu inte är tillgängliga

Utformning av layouten i koden

Html-kod har i enskilda fall använts i stället för CSS för att utforma innehållet. Till exempel i fråga om inbäddade element från utomstående system går det inte att påverka koden. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Till exempel bold-, font-, u- och strike-taggar har använts felaktigt, och de kan uppträda som fel hos den som använder hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Kontrastproblem i innehållet

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte alltid tillräckligt stor. Problem finns exempelvis i textinnehåll, knappar och dragspelselement. (WCAG 1.4.3)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet. På webbplatsen publiceras PDF-filer från Europeiska kommissionens rapporteringssystem System for Fund Management in the European Union (SFC2021), som inte är helt tillgängliga. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. Filerna saknar alternativa texter, rubriker och språkspecifikationer. Strukturerna på dem är ibland bristfälliga. 

  • Filerna innehåller till exempel visuella element och diagram som saknar alternativa texter. (WCAG 1.1.1)
  • Det finns också brister i utformningen som kan göra det svårare att använda skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker utan rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna kan det finnas brister som kan göra det svårare att använda skärmläsare, till exempel att de tabeller som använts för placeringen av texten inte fungerar, att programbaserade kolumnrubriker saknas eller att det inte går att få in liknande uppgifter i flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte är kopplade till texten och som är svåra att tolka med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
  • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Sociala medier

Tillgängligheten har beaktats i innehållet i EUSA-fondernas kanaler i sociala medier från och med 23.9.2020. 

Hur har tillgängligheten testats?

Alla iakttagelser i detta tillgänglighetsutlåtande baseras på våra egna observationer om huruvida webbtjänsten uppfyller lagens krav. 

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vårt mål är att ständigt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs här, meddela om dem till oss så försöker vi avhjälpa bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom en vecka.

Du kan kontakta oss via e-post på [email protected]. Skriv ”Tillgänglighetsrespons” som rubrik för meddelandet. Skriv även webbadressen till den sida där du hittade bristerna i ditt meddelande. Om det material du behöver inte är tillgängligt kan du kontakta oss per e-post på [email protected] eller [email protected]. Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Tillsyn över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav tillganglighetskrav.fi (Länk till en annan webbplats)
[email protected], tfn 0295 016 000 (växeln)

Detta utlåtande har uppdaterats den 31 oktober 2023.
Webbplatsen publicerades den 9 maj 2022.