Hur upprättar jag en projektansökan?

 1. Börja i tid

  Reservera tillräckligt med tid för beredningen.  

  Inkludera de kommande projektpartnerna och samarbetspartnerna och målgrupperna för verksamheten som stöds i beredningen i ett så tidigt skede som möjligt. Projektet ska basera sig på samarbete och gemensam planering.  

  Prenumerera på fondernas nyhetsbrev (publiceras snart!) för att få aktuell information om utlysningens tidtabeller och följ webbplatsen. 

 2. Satsa på bakgrundsutredningen

  Grunden för ett bra projekt är en grundlig bakgrundsutredning och behovsanalys.  

  I bakgrundsutredningen kartläggs projektets verksamhetsmiljö, intressentgrupper, förmånstagare, det vill säga målgrupp, och övrig verksamhet som hänför sig till ämnet i området där det är meningen att projektet ska genomföras.  

  I behovsanalysen beskrivs varför projektet behövs och vilka utmaningar eller problem projektet svarar på. 

 3. Avgränsa projektet

  Ett bra projekt är en innehållsmässigt och tidsmässigt avgränsad helhet. Definiera tydligt projektets målgrupp, projektets mål och konkreta åtgärder, med hjälp av vilka målen uppnås. 

 4. Bekanta dig med ansökningsmaterialet och delta i ansökningsutbildningar

  Det är viktigt att bekanta sig noga med ansökningsmaterialet och övriga anvisningar. Dokument som är viktiga för den som ansöker om understöd är bland annat fondens program och genomförandeplan, utlysningen och anvisningen för sökande.

  Delta i utbildningar som ordnas av förvaltningsmyndigheten. På utbildningarna får du i koncis information om programmen, fondernas regler. olika kostnadsmodeller och upprättande av ansökan. Även projektpartner och till exempel organisationens ekonomiska experter är välkomna på utbildningarna. 

  Kontakta vid behov förvaltningsmyndigheten. Förvaltningsmyndighetens sakkunniga kan ge råd i hur du fokuserar ansökan på rätt mål och ger förslag till exempel i fråga om avgränsning av projektet och samarbetets omfattning. 
   

 5. Reservera tid för att fylla i ansökningsblanketten

  Det är bra att reservera rejält med tid för att upprätta projektansökan, det vill säga projektplanen och budgeten. Du bör även reservera tillräckligt med tid för att mata in uppgifter på ansökningsblanketten och bekanta dig med ansökningsblanketten. I utlysningen 2022 fylls projektansökan i på ett Excel-formulär. 

  God praxis är att låta exempelvis en kollega eller någon annan som inte är nära bunden till beredningen läsa den färdiga projektplanen. Är det lätt för läsaren att förstå projektets syfte och vad man gör i projektet? 

  Kontrollera innan ansökan lämnas in att ansökan utgör en konsekvent helhet eller ”logisk kontinuitet” med en tydlig röd tråd. Ställ dig själv följande frågor och kontrollera om ansökan innehåller tydliga svar på dem: 

  - Vilka utmaningar eller problem svarar projektet på? 

  - Vilka är projektets mål i förhållande till lösningen av kärnproblemet eller problemen? 

  - Med vilka konkreta åtgärder och handlingar når man målet? 

  - Vilka konsekvenser har projektet i vilka proportioner eller för vem?   

  - Vilka bestående förbättringar får man till stånd med projektet? 

  I utlysningen 2022 lämnas ansökningarna in till förvaltningsmyndigheten med Excel-formulär. Det är meningen att det elektroniska systemet är bruk 2023. 

  För att undvika sista minutens brådska lämna gärna ansökan innan utlysningens sista dag.