Hoppa till innehåll
Nyheter

Höstens utlysning för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) inleddes

Utgivningsdatum 1.9.2023 8.03
Pressmeddelande
Kuvituskuva EU:n sisäasioiden rahastot

Inrikesministeriet inledde höstens utlysning för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) den 1 september 2023. Det sammanlagda beloppet av understöd uppgår till cirka 26,5 miljoner euro. Utlysningen pågår till den 31 oktober 2023.

Understöd beviljas för åtgärder som stärker den integrerade gränsförvaltningen samt viseringspolitiken

Understöd kan sökas för alla åtgärder enligt fondens särskilda mål 1 och 2. Det särskilda målet 1 gäller europeisk integrerad gränsförvaltning och det särskilda målet 2 gemensam viseringspolitik. En förteckning över åtgärderna enligt de särskilda målen finns i utlysningen, och en närmare beskrivning av åtgärderna samt de resultat som eftersträvas finns i fondens genomförandeplan.

På grund av fondens karaktär är det endast myndigheter som kan söka understöd, men också andra aktörer kan delta i projekten som projektpartner.

Syftet med BMVI-instrumentet är att säkerställa en stark och effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid Europeiska unionens yttre gränser. Med hjälp av instrumentet säkerställs det att unionslagstiftningen om yttre gränser och viseringspolitik tillämpas på ett enhetligt sätt i EU:s medlemsstater, och den fria rörligheten för personer inom unionen skyddas. 

Under programperioden 2021–2027 uppgår den finansieringsandel som beviljas projekt och verksamhet i form av understöd till sammanlagt cirka 74,5 miljoner euro, varav cirka 26,5 miljoner euro kan beviljas i denna utlysning.

Programmet och genomförandeplanen för BMVI-instrumentet har uppdaterats

Europeiska kommissionen godkände den 14 augusti 2023 Finlands uppdaterade BMVI-program. Programmet fick en tilläggsfinansiering på cirka en miljon euro för en särskild åtgärd som gäller informationssystemens interoperabilitet. Tilläggsfinansieringen har riktats till anpassning av nationella verksamhetsprocesser som gäller EU:s informationssystem, utarbetande av nationella anvisningar och utbildning av slutanvändare samt till anskaffning eller utveckling av IT-verktyg som stöder och automatiserar dessa. Dessutom kan finansieringen användas för att stärka Sirenekontorets kapacitet. Sirenekontoren ansvarar för utbytet av uppgifter som gäller registreringar i SIS (Schengen Information System) och för samordningen av åtgärderna.

Efter att programmet godkänts godkände inrikesministeriet genomförandeplanen för BMVI-instrumentet 2023–2024, där tilläggsfinansieringen har beaktats och användningsändamålen för finansieringen beskrivits.

I och med uppdateringarna uppgår instrumentets totala finansieringsandel under programperioden 2021–2027 till sammanlagt cirka 79 miljoner euro.

Utlysningarna för AMIF- och ISF-fonderna inleds i slutet av september

BMVI är en del av EU:s fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna). Under programperioden 2021–2027 finns det tre EUSA-fonder: asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI).

Utlysningarna för AMIF-fonden och ISF-fonden inleds den 29 september 2023. Alla utlysningar pågår till den 31 oktober 2023.

BMVI-utlysning 1/2023

Programmen och genomförandeplanerna finns i materialbanken

Ytterligare information:
Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]
[email protected]