Hoppa till innehåll
Nyheter

18,9 miljoner euro i EU-finansiering för att förbättra gränssäkerheten och stödja viseringspolitiken

Utgivningsdatum 12.4.2023 15.35
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har beviljat sammanlagt 18,9 miljoner euro i EU-finansiering ur instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) till fyra projekt i utlysningen hösten 2022.

Med finansieringen stöder man gränssäkerheten genom att utveckla Gränsbevakningsväsendets övervakningsförmåga samt den gemensamma viseringspolitiken genom att utveckla informationssystemen och viseringsprocessen.

Gränsbevakningsväsendets förmåga att bedriva övervakning till sjöss förbättras

Gränsbevakningsväsendet beviljades finansiering för projektet för övervakningsförmåga VL2025 (14 196 307 euro) som syftar till att anskaffa övervakningsteknik och övervakningsutrustning till ett nytt bevakningsfartyg. Målet är att förbättra övervakningsförmågan inom det marina området på ytan, i luften och under vattnet och ge Gränsbevakningsväsendet och andra myndigheter tillgång till en enhetlig lägesbild som produceras av övervaknings- och ledningssystemet.

Utrikesministeriet får finansiering för att utveckla viseringsprocessen och viseringssystemet

Utrikesministeriet beviljades finansiering för två olika projekt. Projektet för utveckling av viseringsprocessen VISU (1 272 271 euro) syftar till att förbättra viseringsprocessens kundorientering, effektivitet, säkerhet och oberoende. I projektet utvecklas den elektroniska viseringsprocessens funktioner för att uppfylla kraven i Schengen- och viseringskodexen och dataskyddslagstiftningen. 

Genom projektet för funktionerna i fråga om ändringen av VIS-förordningen (613 000 euro) genomförs de ändringar i det nationella informationssystemet för viseringar som EU-lagstiftningen kräver. I projektet utvecklas funktionerna för informationssystemet för viseringar så att systemet kan uppfylla kraven i de reviderade EU-förordningarna, effektivt stödja behandlingsprocessen för ansökningar och göras kompatibel med EU:s centrala informationssystem för viseringar (CVIS) och andra omfattande informationssystem inom EU. Projektet bidrar till att effektivisera bakgrundskontrollen av dem som ansöker om visum samt registreringen av uppehållstillstånd och D-visum i informationssystemet för viseringar.

Migrationsverket får finansiering för att utveckla informationssystemet för viseringar 

Migrationsverket beviljades finansiering för projektet för att fullgöra skyldigheterna enligt revideringen av VIS-förordningen och IO-förordningen vid Migri (2 855 254 euro). Även inom Migrationsverkets projekt bygger man upp funktioner för att kunna uppfylla kraven i anslutning till revideringen av EU:s förordning om informationssystemet för viseringar och interoperabiliteten mellan informationssystemen. 

Som ett resultat av projektet kan Migrationsverket i sitt UMA-ärendehanteringssystem behandla dokument för tillståndsansökningar i enlighet med författningarna och utbyta information mellan UMA-systemet och informationssystemet för viseringar. Dessutom möjliggörs genom projektet automatiskt inledda sökningar via informationssystemet för viseringar i andra EU-omfattande informationssystem och i processen för identifiering av multipla identiteter.

Fondens totala finansieringsandel under programperioden 2021–2027 uppgår till sammanlagt cirka 78 miljoner euro, varav finansiering kunde sökas till ett belopp av cirka 43,9 miljoner euro. Nästa ansökningsomgång ordnas under hösten.

Projekt och operativ verksamhet som fått finansiering från BMVI

Mer information om finansieringsinstrumentet BMVI

Mer information:

Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488257, [email protected]