Hoppa till innehåll
Nyheter

Genom nya BMVI-projekt upprätthålls och utvecklas gränssäkerheten och viseringspolitiken

Utgivningsdatum 19.3.2024 12.54
Nyhet

I ansökan hösten 2023 beviljade inrikesministeriet totalt cirka 25,3 miljoner euro i EU-finansiering för fem projekt och tre verksamheter med operativt stöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI).

Genom projekten utvecklas gränsförvaltningen på nationell nivå och unionsnivå

Ur finansieringsinstrumentets särskilda mål 1 Integrerad gränssäkerhet beviljades EU-finansiering åt fem projekt.  I projektet VL Bevakningsförmåga II (9 211 579 e) anskaffar Gränsbevakningsväsendet teknik och utrustning till en ny patrullbåt, med vilka bevakningsförmågan inom det marina området lyfts till den nivå som verksamhetsmiljön och Gränsbevakningsväsendets uppgifter förutsätter. Inom ramen för projektet genomförs dessutom omfattande möjligheter att använda planerings-, lednings- och bevakningssystem på två nya patrullbåtar. 

I Gränsbevakningsväsendets Net-EES-projekt (834 462 e) förbättras användbarheten av EU:s in- och utresesystem (EES, dvs. Entry Exit-System) i situationer där andra system eller tekniska lösningar inte är tillgängliga. Dessutom genomför Gränsbevakningsväsendet en nationell ETIAS-bevakningslista i projektet med samma namn (268 155 e). Med hjälp av bevakningslistan förbättras gränssäkerheten i Schengen-området då efterlysningsuppgifter om misstänkta personer fås redan i samband med att resetillstånd söks.

Migrationsverket fick EU-finansiering för två projekt där man utvecklar beredskapen att fullgöra de skyldigheter enligt EES- och ETIAS-förordningarna som gäller verket. Genom funktionaliteterna som skapas i projektet Fullgörande av skyldigheterna rörande interoperabilitet mellan EES-förordningen och EU-informationssystem vid Migri (1 160 412 e) möjliggörs fullgörandet av skyldigheterna rörande EES- och interoperabilitetsförordningarna (IO) och i projektet Fullgörande av skyldigheterna enligt ETIAS-förordningen och IO-förordningen vid Migri (363 498 e) utvecklas teknisk beredskap att ta i bruk Europas system för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) i enlighet med förordningen som förpliktar medlemsländerna. 

Nödvändiga säkerhetsfunktioner upprätthålls med EU-finansiering

Ur särskilt mål 1 beviljades operativt stöd för tre verksamheter. Åt Tullen beviljades operativt stöd (750 000 e) för upprätthållande av ett PTG-kameraövervakningssystem, dvs. polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets gemensamma kamerasystem för teknisk bevakning. Åt Gränsbevakningsväsendet beviljades operativt stöd (10 9200 00 e) för upprätthållande av materiel för bevakning och automatisk gränsbevakningsutrustning. I praktiken innebär detta bränsle- och smörjmedelskostnader för patrullbåten Turva samt kostnader för att upprätthålla den automatiska helheten av gränsbevakningsutrustning på Helsingfors-Vanda flygfält.

Ur särskilt mål 2 Gemensam visumpolitik beviljades operativt stöd åt utrikesministeriet för utveckling av Finlands nationella informationssystem för viseringar VISA (1 799 230 e). Med hjälp av EU-finansieringen görs investeringar i datasäkerhetslösningar och -åtgärder, såsom förebyggande av dataintrång, kryptering och förbättring av säkerheten i informationssystemet för viseringar.

Den totala finansieringsandelen från BMVI-finansieringsinstrumentet under programperioden 2021–2027 är cirka 78 miljoner euro, varav cirka 26,5 miljoner euro fanns att söka i ansökan hösten 2023. På grund av fondens karaktär kan endast vissa myndigheter ansöka om understöd ur BMVI-finansieringsinstrumentet.

Projekt och operativ verksamhet finansierade från BMVI-finansieringsinstrumentet