Hoppa till innehåll
Nyheter

Sex nya ISF-projekt startas på våren – bekanta dig med projekten

Utgivningsdatum 20.3.2024 9.20
Nyhet

Ur fonden för inre säkerhet (ISF) beviljades cirka 1,9 miljoner euro i understöd till sex projekt i ansökan under hösten 2023. I projekten digitaliseras processen för förmedling av passageraruppgifter, utvecklas polisens spelverksamhet, förbättras kampen mot korruption, hjälps brottsoffer och utvecklas myndigheternas CBRNE-prestationsförmåga.

Förmedlingen av passageraruppgifter digitaliseras och polisens kapacitet att agera på spelplattformarna utvecklas

I Polisstyrelsens MILMO-projekt (EU-finansiering på 364 508 euro) digitaliseras processen för förmedling av passageraruppgifter, genomförs ett bakgrundssystem för insamlade uppgifter samt skapas automatik och behandlingsmöjligheter för att effektivt kunna utnyttja uppgifterna. Syftet med projektet är att effektivisera informationsflödet från inkvarteringsrörelser till polisen och att förbättra brottsbekämpningen och -utredningen, i synnerhet när det gäller gränsöverskridande brottslighet. 

Syftet med Polisstyrelsens projekt PELIPOLIISI (EU-finansiering på 624 971 euro) är att förbättra polisens tillgänglighet och handlingsförmåga på spelplattformar och diskussionsforum samt att erbjuda hjälp till brottsoffer och riskgrupper. I projektet ges polisen förmåga och beredskap att agera på digitala spelplattformar på riksnivå. Projektet fokuserar särskilt på sexuellt våld mot barn, cyberbrottslighet och våldsam radikalisering och extremism. Ett ytterligare syfte med spelverksamheten är att förebygga och bekämpa hatbrott.

Insatser för att bekämpa korruption och hjälpa brottsoffer

Justitieministeriets projekt Effektivitet i kampen mot korruption (186 601 euro) effektiviserar kampen mot korruption genom att stärka kunskapsbasen och den allmänna medvetenheten om ämnet, förbättra myndigheternas kunnande och utveckla samarbetet mellan olika myndigheter. Projektet tar fram en lägesbild av korruptionen i Finland, producerar webbutbildning för poliser, åklagare och domare samt ordnar seminarier och workshoppar.   

Finlands Flyktinghjälp rf:s Irada-projekt (260 647 euro) förbättrar säkerheten och tillgodoseendet av rättigheterna för personer med utländsk bakgrund som utsatts för hedersrelaterat våld eller annat våld i nära relationer samt utvecklar yrkespersonernas förmåga att identifiera hedersrelaterat våld och annat våld i nära relationer. I projektet ordnas servicerådgivning för brottsoffer, stödpersonalutbildning och utbildning för polisen och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.  

Myndigheternas prestationsförmåga i CBRNE-situationer stärks

I Helsingfors räddningsverks projekt CBRNE Helsingfors (437 835 euro) förbättras räddningsverkets prestationsförmåga i CBRNE-situationer och görs ett förberedande arbete i synnerhet för identifiering av terroristhandlingar och effektiv räddningsverksamhet i terrorismsituationer. I projektet anskaffas utrustning för mätning, signalering och analys av CBRNE-ämnen samt skyddsutrustning. CBRNE-förkortningen avser kemiska ämnen (C), biologiska patogener (B), radioaktiva ämnen (R), kärnvapen (N) och sprängämnen (E).

Projektet V-ERTI (68 932 euro), som genomförs av Egentliga Finlands välfärdsområde, förbättrar beredskapen och den operativa funktionsförmågan inom den prehospitala akutsjukvården inom välfärdsområdet i CBRNE-situationer och andra specialsituationer. I projektet anskaffas skyddsutrustning, dekontamineringsredskap samt mätnings- och verifieringsanordningar. 

Ur ISF-fondens finländska program beviljas sammanlagt cirka 34,5 miljoner euro i understöd under programperioden 2021–2027. 

Lista över finansierade ISF-projekt