Hoppa till innehåll
Nyheter

Efterfrågan på EU-finansiering – 28 ansökningar om understöd lämnades in våren 2024

Utgivningsdatum 10.4.2024 9.00
Nyhet

Inrikesministeriet tog emot 18 ansökningar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), nio ansökningar från fonden för inre säkerhet (ISF) och en ansökan för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

EU:s fonder för inrikes frågor finansierar projekt som främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder en integrerad gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik. Finlands totala finansiering av EUSA-fonderna under programperioden 2021–2027 uppgår till cirka 180 miljoner euro.

EU-finansiering söks till ett belopp av sammanlagt cirka 15,5 miljoner euro

I ansökan om understöd ur AMIF-fonden söktes sammanlagt 8,2 miljoner euro. Inom det särskilda målet 1 ansökte man om understöd för sex projekt för det gemensamma europeiska asylsystemet. För det särskilda målet 2 laglig migration och integration söktes understöd för 11 projekt. Inom det särskilda målet 3 bekämpning av irreguljär migration och återvändande söktes understöd för en verksamhet inom det operativa stödet.

I ISF-fondens ansökningsomgång söktes understöd till ett belopp av sammanlagt cirka 7 miljoner euro. Alla nio av ansökningarna gällde fondens särskilda mål 3 förebyggande och bekämpning av brottslighet.

Inom finansieringsinstrumentet BMVI ledigförklarades endast specialutgiftsfinansiering enligt det särskilda målet 1 för genomförande av den rättsliga ramen för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem. Understöd söktes av Polisstyrelsen för ett projekt vars EU-medfinansiering är 249 011 euro.

Ansökningsomgångarna inleddes 1–28 mars 2024. Behandlingen av ansökningarna har inletts och avsikten är att understödsbesluten ska utarbetas senast den 5 juli 2024. De som ansöker om understöd kan följa ansökningsprocessen i EUSA2-systemet. Resultaten av ansökningsomgången publiceras också på fondernas webbplats.

Ytterligare information: 

List av inkomna AMIF-ansökningar

List av inkomna ISF-ansökningar

List av inkomna BMVI-ansökningar

[email protected] 

Nyheten har publicerats den 10 april 2024 och uppdaterats den 3 maj 2024: i texten har korrigerats antalet ansökningar som inkommit till ISF:s särskilda målet 3.