Hoppa till innehåll
Nyheter

EUSA-fonderna svarar på de föränderliga behoven inom den inre säkerheten

Utgivningsdatum 17.4.2024 11.33
Nyhet

I halvtidsutvärderingarna av EU:s fonder för inrikes frågor framkom intressanta observationer om hur genomförandet av fondernas program framskrider. Av utvärderingarna framgick bland annat att programperioden 2021–2027 har kommit igång i raskt tempo och att stödmottagarnas erfarenheter av fonderna i huvudsak är positiva. Förvaltningsmyndighetens tillgänglighet får särskilt mycket beröm.

Halvtidsutvärderingen gäller den 1.1.2021–31.12.2023. Skyldigheten att genomföra en halvtidsutvärdering av fonderna anges i EU:s allmänna förordning om fonderna. Metodologin i bedömningen är ett flexibelt kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt. Som komplettering till analysen av det skriftliga materialet bestod utvärderingsmaterialet av intervjuer med stödmottagarna, fondernas uppföljningskommittéer och representanter för förvaltningsmyndigheten. I utvärderingen granskades genomförandet av fondernas program utifrån fem kriterier:

  1. Resultat
  2. Effektivitet
  3. Betydelse
  4. Konsekvens
  5. Mervärde på EU-nivå

Halvtidsutvärderingarna är programspecifika. Alla fonder för inrikes frågor har likheter, men samtidigt egna mål och intressegrupper samt indikatorer. I utvärderingarna granskades fonderna som självständiga helheter, dock med hänsyn till överlappningar. Därmed gäller en del av observationerna alla fonder gemensamt, medan en del av observationerna och rekommendationerna är fondspecifika. För varje utvärdering har det också publicerats ett sammandrag som ger en helhetsbild av innehållet i utvärderingen.

Effektivt genomförande

Fram till slutet av 2023 hade sammanlagt 79 projekt finansierats genom fonderna. Cirka 91 euro av Finlands totala finansieringsandel på 186 miljoner euro har beviljats i stöd. 

Fondernas kostnadseffektivitet är på en bra nivå och det finns ett tydligt behov av EUSA-finansiering: programmen är betydelsefulla och uppfyller stödmottagarnas behov. Programmen är också i linje med EU:s och Finlands mål. Stödmottagarna upplever EU-mervärdet som en viktig del av projektverksamheten.

Jämfört med föregående programperiod har finansieringen via asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) tredubblats. Av den programfinansiering på 68 miljoner euro som beviljats till Finland är 30 procent bunden, det vill säga cirka 20,6 miljoner euro. Sammanlagt 37 projekt har finansierats. Projektens finansieringsandelar är också större än under föregående finansieringsperiod. 

Finansieringen av fonden för inre säkerhet (ISF) har fördubblats sedan den föregående programperioden. Av den programfinansiering på 36,6 miljoner euro som beviljats till Finland är cirka 22 miljoner euro (60 %) bunden. 27 projekt har finansierats. 90 procent av ISF-projekten genomförs av myndigheter. 

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI är den fond som utnyttjats betydligt mest effektivt och av den totala finansieringsandelen på 81 miljoner som beviljats till Finland har redan cirka 47,7 miljoner euro beviljats. 15 projekt har beviljats stöd. Kommissionen har före slutet av 2023 fakturerats cirka 28 procent av finansieringen, vilket garanterar tilläggsfinansiering för finansieringsinstrumentet i utvärderingen för 2025.

Att ta med sig till den andra halvan – God praxis och utrymme för utveckling

I halvtidsutvärderingarna framkom god praxis för genomförandet av fondernas program. I EUSA-fonderna granskas förvaltningsprocesserna kontinuerligt och genom att bland annat uppdatera genomförandeplanerna kan man anpassa fonderna till ett föränderligt verksamhetsklimat i ett nationellt sammanhang. I synnerhet när antalet projekt ökar bör processerna kunna granskas kontinuerligt för att identifiera eventuella knutpunkter i tid. Även lärdomarna från den föregående perioden utnyttjas i tillämpliga delar, och bland annat har observationerna från halvtidsutvärderingarna från den föregående perioden utnyttjats smidigt och effektivt under den nya programperioden. 

Fonderna har tillgång till ett fungerande ramverk för uppföljning och utvärdering av programmen. På programnivå används dessutom indikatorer som utarbetats särskilt för varje fond. I halvtidsutvärderingen framkom det att indikatorerna dock delvis i liten utsträckning kan utnyttjas och tillämpas på granskningen av resultaten på programnivå. Dessutom kan indikatorerna under en lång programperiod också bli föråldrade.

Man har också strävat efter att utveckla fondernas resultat genom att förankra den logiska referensutvecklingen. Tillämpningen av den logiska referensramen har införts framgångsrikt i alla program, men det finns även anledning att fortsätta stödja genomförandet, bland annat genom att utbilda dem som ansöker om stöd. Det finns också utrymme för förbättring i granskningen av de horisontella principerna på projektnivå.

I halvtidsutvärderingen framkom det också att en mer omfattande användningsgrad för engångsersättningsmodellen i projekten borde övervägas allteftersom programperioden fortsätter. I synnerhet när det gäller BMVI är det motiverat att utreda möjligheterna till finansiering av typen Direct Award för att minska den administrativa bördan. En finansieringsmodell av denna typ används redan i många medlemsländer.

En stark rekommendation är också att göra en mer omfattande konsekvensbedömning på nationell och internationell nivå av genomförandet av fondernas program tidigast efter den nuvarande programperiodens slut. Sammantaget visar halvtidsutvärderingen att i synnerhet i förhållande till den snabba förändringen i verksamhetsklimatet kan EU:s fonder för inrikes frågor anpassa sig till och erbjuda finansiering som är betydelsefull och nödvändig för Finland på nationell nivå och på EU-nivå. 

Halvtidsutvärderingen gäller från början av programperioden och fokus låg på att påbörja genomförandet av programmen och utvärdera verksamhetssätten. Den bedömning av uppnåendet av fondernas mål och resultat som kan göras i det här stadiet av genomförandet är mycket begränsad. Resultatet kommer så småningom att granskas mer ingående i slututvärderingen, som genomförs efter programperiodens slut.

Halvtidsutvärderingarna har publicerats på finska. Sammandragen har publicerats på finska och engelska. Vi publicerar snart sammandragen på svenska.

Ytterligare information:

AMIF-fondens halvtidsutvärdering (på finska)

ISF-fondens halvtidsutvärdering (på finska)

BMVI-instrumentets halvtidsutvärdering (på finska)

[email protected]