Utlysning av understöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) våren 2024

Ansökningstiden gick ut den 28 mars 2024.

Basuppgifter om utlysningen


Beskrivning av utlysningen

Inrikesministeriet beviljar EU-finansiering för projekt som främjar målen i programmet för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF-fonden). Med AMIF-fonden främjas effektiv hantering av migrationsfrågor genom att utveckla och stärka gemensamma förfaranden i anknytning till asyl- och invandringsfrågor. 

I projektet kan andelen EU-finansiering som beviljas utgöra 75 procent eller i motiverade fall 90 procent av projektets totala kostnader. EU-finansieringen som beviljas för operativt stöd kan utgöra 100 procent av de totala kostnaderna.

Understödsslag

 • Utvecklingsprojekt
 • Upphandlingsprojekt
 • Operativt stöd

Språk

Understöd kan sökas på följande språk: finska, svenska.

Statsbidragsmyndighet som svarar för utlysningen

Inrikesministeriet

Kontaktuppgifter

E-post och webbplats för fondens förvaltningsmyndighet:
[email protected]
www.eusa-rahastot2021.fi/sv

Medel som utdelas i utlysningen

Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsandelen som beviljas i form av understöd för projekt och verksamhet till sammanlagt cirka 62,4 miljoner euro, var av 11,2 miljoner euro kan beviljas för projekt inom denna utlysning.

Tidsplaner

Ansökan är tidsbegränsad.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 1.3.2024 kl. 8.00 och går ut 28.3.2024 kl. 16.15. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden behandlas inte.

En förteckning över ansökningar som inkommit inom den utsatta tiden publiceras på fondernas webbplats.

Mål

Syftet med utlysningen är att främja målen i programmet och genomförandeplanen för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF-fonden). De åtgärder för vilka understöd beviljas i denna utlysning beskrivs i avsnittet Grunder för beviljande.

Grunder för beviljande

Tillämpliga bestämmelser 

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden.
 • Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EU 2021/1060).  
 • Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021) 
 • Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (119/2022)
 • Statsunderstödslagen (668/2001)

Vem/vad kan beviljas understöd?

Understöd kan beviljas offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer som är registrerade i en medlemsstat i Europeiska unionen. Understöd beviljas inte enskilda personer.

Eventuella understödstagare anges närmare i fondens genomförandeplan och i handboken för sökande.

För vilka ändamål kan understöd beviljas?

I denna utlysning beviljas understöd från fonden för projekt och verksamhet som bidrar till följande specifika mål, genomförandeåtgärder och åtgärder inom ramen för fondens program och genomförandeplan:

Specifikt mål 1: man stärker och utvecklar alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension;

Genomförandeåtgärd 1A Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och prioriteringarna i anknytning till det gemensamma europeiska asylsystemet; 2 000 000 euro som beviljas för följande åtgärd:

 • Åtgärd 1A2 Förbättrande av effektiviteten och beredskapen i asylförfarandet

Genomförandeåtgärd 1B Stödjande av kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem beträffande infrastrukturen och tjänsterna vid behov, inklusive på regional och lokal nivå; 3 850 000 € euro som beviljas för följande åtgärder: 

 • Åtgärd 1B1 Stödjande av asyl- och mottagningssystemets kapacitet
 • Åtgärd 1B3 Förstärkande av en lyckad flyttning till kommunen

Specifikt mål 2: man stärker och utvecklar den lagliga migrationen riktad till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov, och främjar en effektiv integration och socialt engagemang av tredjelandsmedborgare;

Genomförandeåtgärd 2D Främjande av integration och delaktighet; 3 000 000 euro som beviljas för följande åtgärder: 

 • Åtgärd 2D3 Utveckling av handledningskompetens bland alla som arbetar med integration, nätverkssamarbetet och det lokala samarbetet samt stärkande av informationsgrunden
 • Åtgärd 2D4 Utveckling av social- och hälsovårdstjänster och tjänstehelheter för att främja välbefinnande hos och integration av tredjelandsmedborgare i utsatt ställning 

Specifikt mål 3: man medverkar i bekämpningen av olaglig migration, effektiviserar ett effektivt, tryggt och människovärdigt återsändande och återtagande samt främjar återintegreringen i tredjeländer; 2 000 000 euro som beviljas för följande genomförandeåtgärder och åtgärder;

Genomförandeåtgärd 3C Stödjande av frivilligt återvändande och återintegration

 • Åtgärd 3C1 Assisterat frivilligt återvändande och återintegration

Genomförandeåtgärd 3B Stöd för en integrerad och koordinerad strategi för återvändandehantering

 • Åtgärd 3B1 Åtgärder som berör hantering av återsändning

Genomförandeåtgärd 3D Stärkande av samarbetet med tredje länder och ökning av deras beredskap att möjliggöra återtagande och hållbart återvändande:

 • Åtgärd 3D1 Samarbete om återtagande och hållbart återvändande

Genomförandeåtgärd 3A Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om infrastruktur, förfaranden och tjänster samt prioriteringarna i politiken:

 • Åtgärd 3A1 Förstärkning av infrastruktur och praxis för återvändande
 • Åtgärd 3A2 Förvar och alternativa säkerhetsåtgärder

Operativt stöd: 350 000 €

De specifika målen och åtgärderna i enlighet med dem beskrivs närmare i fondens genomförandeplan 2024–2025.

För vilka användningsändamål kan understöd inte beviljas?

Finansieringen ska inte användas för att upprätthålla lagstadgad grundläggande verksamhet med undantag för verksamhet som understöds med operativt stöd. Finansieringen kan användas för att komplettera, effektivisera och utveckla budgetfinansierad verksamhet. Finansieringen stöder inte ren forskningsverksamhet som vanligtvis stöds med forskningsanslag.

Bedömningsgrunder

Ansökningarna bedöms med hjälp av de allmänna och särskilda urvalskriterier som offentliggjorts på fondernas webbplats (i materialbanken).

Ansökningarna behandlas enligt sina specifika mål.

Ytterligare villkor

Ansökan ska upprättas i systemet EUSA2. Systemet EUSA2 finns på asiointi.eusa-rahastot2021.fi/.  

En handbok för sökande med närmare anvisningar om ansökan och övrigt sökmaterial finns på fondernas webbplats (i materialbanken). Fondernas webbplats finns på www.eusa-rahastot2021.fi.

Sökmaterial är:

 • Utlysning
 • AMIF-fondens program 
 • Genomförandeplan för AMIF-fonden 
 • Handbok för sökande
 • Guide för EUSA2-systemet
 • Anvisning om indikatorer
 • Formulär för finansieringsförbindelse
 • Dokument om urvalsförfarandet och urvalsgrunder

Mål för beslutsfattande

Avsikten är att fatta besluten senast 5.7.2024.

Användningstid för understöd

Understöd kan beviljas för ett projekt genom ett understödsbeslut för högst tre år. Kostnaderna för projektet är stödberättigande från och med det att beslutet om understöd fattades eller av motiverade skäl från och med det att ansökan blev anhängig. Stöd kan inte beviljas för projekt som redan har avslutats.

Den tid då projektet senast ska inledas

Projekten ska inledas senast 1.10.2024.

Vidareförmedling av understöd

Understödstagaren kan förmedla en del av understödet vidare, om projektet omfattar projektpartner, dvs. överföringsmottagare. Överföringsmottagarna är organisationer som genomför en del av projektets verksamheter och för vilka kostnader uppstår på grund av dem. 

En hur stor del av kostnaderna kan högst täckas med hjälp av understödet?

Med hjälp av fondens understöd kan 75 procent eller i vissa verksamheter som berättigar till en högre stödandel 90 procent av de totala kostnaderna täckas för den verksamhet som understöds. EU-finansieringen som beviljas för operativt stöd kan utgöra 100 procent av de totala kostnaderna.