Fonden för inre säkerhet (ISF) ansökan hösten 2023

På denna sida finns preliminär information om ansökningsomgången för Fonden för inre säkerhet (ISF) hösten 2023. Sidan uppdateras regelbundet och de slutgiltiga uppgifterna om ansökan finns på denna sida då ansökningsomgången inleds.  

När är ansökningsomgången öppen?

Ansökningsomgången ordnas den 29.9.-31.10.2023. 

Vilket geografiskt område gäller ansökan?

Ansökan är riksomfattande.

Vilka särskilda mål omfattar ansökan?

I höstens ansökningsomgång för ISF-fonden utlyses åtgärder enligt de särskilda målen 2 och 3 samt driftsstöd enligt det särskilda målet 2.

Närmare information om åtgärderna finns i ISF-fondens genomförandeplan. Genomförandeplanen finns i materialbanken.   

Vem kan ansöka?

I denna ansökningsomgång kan understöd sökas av offentliga samfund och privaträttsliga juridiska personer såsom myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. I fondens genomförandeplan finns närmare uppgifter om vem som kan söka inom olika åtgärder. Genomförandeplanen finns i materialbanken.

Totalbeloppet av understöd som kan sökas

Understöd kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka 11,7 miljoner euro, varav det operativa stödets andel är cirka 300 000 euro. Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsinstrumentets sammanlagda finansieringsandel till cirka 36,6 miljoner euro.