Sammanfattning av halvtidsutvärderingen av finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)

Under programperioden 2021–2027 finansierar Europeiska kommissionen fonden för integrerad gränsförvaltning (Integrated Border Management Fund, IBMF) med 7,37 miljarder euro. Av det går 6,7 miljarder euro till finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (Border Management and Visas, BMVI). och via det till medlemsstaternas nationella program. BMVI:s mål är att säkerställa en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och stödja en gemensam visumpolitik. Finansieringsinstrumentet BMVI är nu för första gången en självständig helhet, medan det tidigare var en del av ISF-fondens program. BMVI-programmet har två särskilda mål: integrerad gränssäkerhet i Europa och en gemensam visumpolitik, som tillsammans också utgör finansieringsinstrumentets övergripande mål.

Den totala finansieringen av Finlands BMVI-program under programperioden 2021–2027 är cirka 81 miljoner, vilket är en fördubbling av finansieringen. 2021–2023 finansierades 15 projekt av BMVI med sammanlagt 47,7 miljoner euro. Sex av projekten har avslutats under denna tid. I projekten betonas stora upphandlingsprojekt. På grund av BMVI-instrumentets karaktär är gruppen av förmånstagare begränsade till en grupp myndigheter.

I denna halvtidsutvärdering utvärderas BMVI-finansieringsinstrumentets verksamhet 2021–2023 med fokus på dess resultat och effektivitet. Bedömningens struktur bygger på de fem kriterier presenterade av Europeiska kommissionen. Dessa fem utvärderingskriterier, som granskas separat, är ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde.

Eftersom programperioden precis har startat är syftet med halvtidsutvärderingen i första hand att bedöma om BMVI går i rätt riktning mot sina mål och om det finns mekanismer och praxis som kan identifieras i programmet som främjar uppnåendet av dessa mål. 

För utvärderingen samlade man in uppgifter från flera källor och kombinerade kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Utvärderingen fokuserade främst på analys av material, men i samband med den genomfördes intervjuer med stödmottagare, medlemmar i uppföljningskommittén och företrädare för förvaltningsmyndigheten genom ett urval som ansågs så representativt som möjligt. Det insamlade materialet analyserades och upptäckterna bekräftades genom triangulering. 

Genomförandet av BMVI-finansieringsinstrumentet har till största delen börjat på önskat sätt när det gäller alla särskilda mål och det kan anses vara i full verksamhet i slutet av 2023. Till och med i den mån att huvudparten av medlen för det andra särskilda målet redan är bundna till projekten i slutet av 2023. 

En aktiv ansökan om finansiering från fonden och en lyckat inledning på projekten tyder på att programmet fungerar i sin nuvarande form. Utifrån upptäckterna i halvtidsutvärderingen kan man konstatera att genomförandet av programmet och användningen av finansieringen har levt upp både till stödmottagarnas behov och de nationella behoven samt att reformerna, såsom införandet av det operativa stödet, har fått ett positivt mottagande.

I BMVI-instrumentet har man vid utarbetandet fastställt indikatorer på programnivå som är gemensamma för alla nationella BMVI-program. Indikatorerna lämpar sig inte alltid för enskilda projekt, och därför ska egna indikatorer fastställas för dem. Lösningen gör det lättare att följa upp genomförandet av programmet, men det gör att en del av resultatet och effekterna av projekten kan förbli oregistrerade.  

Förvaltningsmässigt har fondens verksamhet kontinuerligt utvecklats och processerna utvärderats. Det är viktigt för att förbättra verksamheten och verksamheten bör fortsätta för att identifiera de delar som behöver utvecklas. Den logiska referensramens tankeparadigm, partnerskapsprincipen och nya delar i form av horisontella principer, det vill säga jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering samt hållbar utveckling, har tagits med i programmet och dess genomförande.

För att lätta på den administrativa bördan har man strävat efter att aktivt vidta åtgärder, och det mest betydande är införandet av det nya elektroniska systemet EUSA2. Programmet har utvecklats kontinuerligt för att främja den allmänna kostnadseffektiviteten och förvaltningssystemens effektivitet, delvis utifrån rekommendationerna i halvtidsutvärderingen för föregående programperiod 2014–2020 och EU:s allmänna förordning (Common provisions Regulation, CPR).

Dessutom kan man nämna förfarandet med utlåtanden om projektansökningar och riskbedömningar som syftar till att förenkla granskningarna. Den administrativa bördan är enligt halvtidsutvärderingen rimlig i förhållande till resultaten, även om programperioden precis har startat.  

BMVI-programmet är i sin nuvarande form betydelsefull, vilket betonades i intervjuerna och dess verksamhet är motiverad och ändamålsenlig. Fonden kan identifiera mekanismer för att lyfta fram nya eller förändrade behov och för att göra ändringar i fondens program. Detta är väsentligt, för under granskningsperioden har det skett betydande förändringar i Finlands verksamhetsklimat, och effekterna av det återspeglas i programmet. 

Enligt utvärderingen är genomförandet av BMVI-instrumentet konsekvent både internt och externt och eventuella överlappningar förebyggs aktivt. De finansierade åtgärderna motsvarade både stödmottagarnas behov och de nationella behoven. Målen i programmet är till största delen konsekventa med målen i andra EU-finansierade program eller finansieringsinstrument som är inriktade på samma tema.

Utifrån dessa upptäckter skapar BMVI-finansieringsinstrumentet genom sin verksamhet EU-mervärde, även om åtgärderna huvudsakligen är lokala eller nationella. BMVI-finansieringen ökar de nationella aktörernas förmåga att i större utsträckning dra nytta av EU-finansiering och kompetens att koppla organisationernas mål till målen på EU-nivå. Den stärker också de finländska stödmottagarnas uppfattning om sin egen roll i EU-sammanhang. Mervärdet av EU-finansieringen kan identifieras när man granskar möjligheterna att använda finansieringen för att stödja det nationella genomförandet av EU-direktiv eller andra initiativ. EU-mervärdet som BMVI-instrumentet ger kulminerar i främjandet av säkerheten på EU-nivå.

Rekommendationerna i halvtidsutvärderingen innehåller en mer omfattande och inkluderande granskning av de projektspecifika indikatorer som skapats och en ytterligare förstärkning av paradigmen för den logiska referensramen i programmet.

Det rekommenderas dessutom att användbarheten hos vissa förenklingsmodeller (engångsersättningsmodell och direkttilldelningsmodell) utreds ytterligare och att verkställandet av de horisontella principerna stärks ytterligare. Det finns dock anledning att utvärdera hur genomförandet och förankringen av dessa går framöver. 

Det rekommenderas också att finansieringens användningsgrad ska utvärderas med tanke på om finansieringen är tillräcklig.

Rekommendationen är att vidareutvecklingen av praxisen för utvärdering av projektansökningar ska granskas och att man i mån av möjlighet ökar genomsynligheten i de kriterier som används i exempelvis utlåtandeprocessen.

Slutligen är rekommendationen att man låter göra en mer omfattande extern effektivitetsbedömning som åtminstone omfattar hela programperioden och behandlar strukturerna och finansieringen i större utsträckning på nationell nivå och EU-nivå. 

Läs hela halvtidsutvärderingen (på finska):

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) ohjelmakauden 2021-2027 väliarviointi (PDF)