Information om fonderna och utlysningar

32,6 miljoner euro i EU-finansiering för projekt som främjar den inre säkerheten

Under ansökningsomgången för EU:s fonder inom området för inrikes frågor hösten 2023 beviljades sammanlagt 32 611 615 euro i understöd för 24 projekt och för verksamhet inom det operativa stödet. Projekten främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder en integrerad gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik.

Läs mer i pressmeddelandet

Efterfrågan på EU-finansiering – 28 ansökningar om understöd lämnades in våren 2024

Inrikesministeriet tog emot 18 ansökningar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), nio ansökningar från fonden för inre säkerhet (ISF) och en ansökan för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

EU:s fonder för inrikes frågor finansierar projekt som främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder en integrerad gränsförvaltning och en gemensam viseringspolitik. Finlands totala finansiering av EUSA-fonderna under programperioden 2021–2027 uppgår till cirka 180 miljoner euro. EU-finansiering söks till ett belopp av sammanlagt cirka 15,5 miljoner euro.

Läs nyheten

Ansökningsomgången hösten 2024 inleds i september 

Ansökningsomgången för EU:s fonder inom området för inrikes frågor hösten 2024 ordnas 3–30 september 2024. Du kan bekanta dig med förhandsuppgifterna om utlysningarna i sökavsnittet på vår webbplats. De åtgärder som nämns i genomförandeplanerna för fonderna kan sökas. Närmare information om utlysningarna och tidtabellen för ansökningsutbildningarna publiceras snart.
 
Aktuell information om kommande ansökningsomgångar finns på sidan Ansökningar.

Halvtidsutvärderingarna av EUSA-fondernas programperiod 2021–2027 har publicerats

Syftet med de fondspecifika halvtidsutvärderingarna är att förbättra genomförandet av och kvaliteten på fondernas program samt att särskilt fokusera på programmens resultat och genomslag. Teman för granskningen var programmens resultat, effektivitet, relevans, samstämmighet och fondernas mervärde på EU-nivå. Avsikten var dessutom att ta fram information och rekommendationer som kan beaktas vid planeringen av nästa fondperiod.

Utvärderingarna gjordes på grundval av ett utvärderingsuppdrag från Europeiska kommissionen. Föremål för bedömningen var tidsperioden den 1 januari 2021–31 december 2023. Av utvärderingarna framgick bland annat att programperioden 2021–2027 har börjat i rask takt och understödstagarnas erfarenheter av fonderna i huvudsak är positiva. Den förvaltande myndighetens närhet får särskilt beröm.

Halvtidsutvärderingarna har publicerats på finska. De svenskspråkiga sammandragen av utvärderingarna publiceras snart på fondernas webbplats.

Kort sagt

Förvaltningsguiden har uppdaterats – bekanta dig noggrant med ändringarna

Anvisningarna för förvaltningen av de projekt och den verksamhet som får understöd från EUSA-fonderna finns samlade i en förvaltningsguide. Den senaste uppdaterade versionen av förvaltningshandboken publicerades i februari. Listan över uppdateringar ser du på ett smidigt sätt i den nyhet vi publicerar och handboken finns i materialbanken.

Läs nyheten

Finansiering av nödhjälp från ISF till Gränsbevakningsväsendet och marinen för kostnader för stödjande av utredningen av gasledningen Balticconnector

Europeiska kommissionen har beviljat 800 000 euro i nödhjälpsfinansiering för att täcka Gränsbevakningsväsendets och marinens kostnader för att trygga och bistå utredningen av den skadade gasledningen Balticconnector. Finansieringen kommer från fonden för inre säkerhet (ISF), som hör till EU:s fonder för inrikes frågor.
 
Läs pressmeddelandet på Gränsbevakningsväsendets webbplats

Understödstagare - kom ihåg att lägga till dina kontaktuppgifter i EUSA2-systemet!

Under programperioden 2021–2027 förvaltas projekt som finansieras med medel ur EU:s fonder för inrikes frågor i EUSA2-systemet.

Kontrollera att du har lagt till din e-postadress i dina egna uppgifter. Du kan lägga till adressen genom att klicka på ditt eget namn uppe i systemet, gå till profilen och fylla i dina uppgifter. På detta sätt får du alla anmälningar om systemet och aktuell information om viktiga utbildningar som stöder projektförvaltningen.

Logga in i EUSA2-systemet

Evenemang och utbildningar

Utbildning i projektförvaltning på våren och sommaren

Under våren 2024 ordnar vi flera utbildningar som stöder projektförvaltningen och rapporteringen. Alla evenemang ordnas på finska via Teams-förbindelsen.

Förvaltning och rapportering av enhetskostnader
Den 2 maj 2024 kl. 10–11

Öppen grundutbildning i projektförvaltning
Den 6 maj 2024 kl. 10–12

Verifiering av målgruppen (AMIF) och indikatorer
Den 8 maj 2024 kl. 10–11.30

Utbildning i rapportering
Den 30 maj 2024 kl. 10–12

Frågestund för rapporterande projekt
Den 5 juni 2024 kl. 10–11

Bekanta dig med utbildningarna och anmäl dig (på finska)

Kommunturné för EU-finansieringsprogram i Tammerfors den 24 maj 2024

Experter från EU:s finansieringsprogram kommer till Tammerfors för att berätta om programmen och ansökningarna om finansiering. Välkommen till hörseln och nätverka på en minimässa där du tillsammans med experter kan fundera på lämpliga finansieringsmöjligheter för din projektidé. Utöver inrikesministeriets program för EU:s fonder för inrikes frågor (AMIF och ISF) deltar också justitieministeriet, Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi i kommunturnén. Evenemanget ordnas i samarbete med Birkalands förbund. Evenemang ordnas på finska. Ytterligare information: cerv.om (at) gov.fi.

Anmäl dig till evenemanget senast 19.5 (Länk till Lyyti-tjänsten)

ISF-fonden deltar i det riksomfattande säkerhetsevenemanget 2024

Det riksomfattande säkerhetsevenemanget 2024 hålls i Rovaniemi 22–23 maj 2024.

Temat i år är säkerheten genom regionalt samarbete. Evenemanget är avgiftsfritt och ordnas vid Lapplands universitet.
 
Bekanta dig med evenemanget och anmäl dig