Nyhetsbrev 3/2024

Information om fonderna

Sammanlagt 23,4 miljoner euro i EU-finansiering kan sökas i höstens ansökningsomgång för EU:s fonder inom området för inrikes frågor

Höstens ansökningsomgångar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) är öppna 3–30. september 2024.

AMIF-fondens ansökan gäller de spesifika målen 1, 2 och 3 enligt fondens program.
EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka 14,6 miljoner euro, varav cirka 4,5 miljoner euro för det särskilda målet 1, cirka 6,5 miljoner euro för det särskilda målet 2 och cirka 3,6 miljoner euro för det särskilda målet 3.

Alla tre spesifika mål och åtgärder enligt dem är lediga att sökas ur ISF-fonden. Driftsstöd kan sökas endast inom det särskilda målet 2. EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka 7,2 miljoner euro, varav cirka 550 000 euro inom det särskilda målet 1, cirka 3,1 miljoner euro inom det särskilda målet 2 i form av projektunderstöd och 300 000 euro i driftsstöd och cirka 3,3 miljoner euro inom det särskilda målet 3.

Endast vissa särskilda åtgärder enligt det spesifika målet 1 är lediga att sökas inom ramen för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering. Av dessa är sammanlagt ca 1,6 miljoner euro lediga att sökas. Dessutom utlyses finansiering för särskilda åtgärder för att förbereda införandet av in- och utresesystemet och ETIAS. Ansökan är villkorlig förutsatt att kommissionen beviljar Finland finansiering för genomförandet av en särskild åtgärd. Cirka 2 miljoner euro kan sökas.

Beloppet av den EU-finansiering som utlyses preciseras närmare tidpunkten för utlysningen och anges också i utlysningen när utlysningen inleds. Närmare information om de särskilda målen och åtgärderna finns i genomförandeplanerna för fonderna för 2024–2025.

I augusti-september ordnar vi ansökningsutbildningar till stöd för beredningen av ansökan och ansökningsprocessen. Mer information om ansökningsutbildningarna och anmälningslänken finns i slutet av nyhetsbrevet under rubriken utbildningar och evenemang.

Läs nyheten

Ansökningsomgångar för unionsåtgärder 

En del av finansieringen från EU:s fonder inom området för inrikes frågor, dvs. AMIF och Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, har reserverats för den så kallade tematiska delen, som förvaltas av Europeiska kommissionen. Syftet med den tematiska delen är att tillgodose akuta behov och förändringar i EU-politiken och unionens prioriteringar. Kommissionen utlyser finansiering vid ansökningsomgången för unionens åtgärder eller vid ansökningsomgången för särskilda åtgärder.

Med unionsåtgärder avses åtgärder som genomförs som gemensamma projekt mellan två eller flera medlemsstater. EU:s åtgärder inriktas på områden med särskilt stor inverkan på EU-nivå.
Genom ansökningsomgången för unionsåtgärder beviljas finansiering i form av understöd, priser eller upphandlingar.

För närvarande pågår fyra ansökningsomgångar för unionsåtgärder för fonderna inom området för inrikes frågor:

ISF Call for proposals on the fight against corruption (ISF-2024-TF2-AG-CORRUPT)

 • Syftet med ansökan är att effektivisera åtgärderna på EU-nivå för att bekämpa de nuvarande och växande säkerhetshot som korruption utgör för medborgarna och den lagliga ekonomin. Syftet med utlysningen är dessutom att stödja medlemsstaternas behöriga myndigheters och andra intressentgruppers arbete för att förebygga och bekämpa korruption. EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt tre miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 26 september 2024.

ISF Call for proposals on digital investigations (ISF-2024-TF2-AG-digital)

 • Genom ansökan finansieras projekt som hänför sig till digital forskning och som syftar till att öka beredskapen inom bekämpning av it-brottslighet och stödjande av digitala examina. EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt fem miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 5 september 2024.

ISF Call for proposals on Common Operational Partnerships to Prevent and fight against migrant Smuggling with competent authorities of third countries (ISF-2024-TF2-AG-COP)

 • Genom ansökningsomgången stöds gemensamma operativa partnerskapsprojekt (Common Operational Partnership projects) med behöriga myndigheter i tredjeländer i syfte att förebygga och bekämpa smuggling av migranter. EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt 12 miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 4 september 2024.

AMIF Call for proposals on the assistance, support and integration of third country National Victims of Trafficking in human Beings (AMIF-2024-TF2-AG-THB-01)

 • Genom ansökan finansieras projekt för att stödja och integrera tredjelandsmedborgare som fallit offer för människohandel. EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt sex miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 21 augusti 2024.

Läs mer om pågående ansökningsomgångar för EU-åtgärder på vår webbplats

Understödstagare - kom ihåg att lägga till dina kontaktuppgifter i EUSA2-systemet!

Under programperioden 2021–2027 förvaltas projekt som finansieras med medel ur EU:s fonder för inrikes frågor i EUSA2-systemet.

Kontrollera att du har lagt till din e-postadress i dina egna uppgifter. Du kan lägga till adressen genom att klicka på ditt eget namn uppe i systemet, gå till profilen och fylla i dina uppgifter. På detta sätt får du alla anmälningar om systemet och aktuell information om viktiga utbildningar som stöder projektförvaltningen.

Logga in i EUSA2-systemet

Bekanta dig med EUSA-projektet

Garantistiftelsens projekt integrativa ekonomiska färdigheter stöder de inflyttandes ekonomiska kunskap 

Inom projektet integrationsfrämjande ekonomifärdigheter utvecklas redskap för förebyggande ekonomisk styrning som lämpar sig för integrationsarbete och stärks handledningskompetensen hos yrkespersoner som arbetar med integration i frågor som gäller ekonomi och ekonomihantering.
Projektet medfinansieras av AMIF (178 276 euro).

Läs mer om projektet integrativa ekonomifärdigheter

Projektet Cybercrime Exit 3 piloterar och utvecklar den förebyggande verksamheten för cyberbrottslighet bland unga

Projektet Cybercrime Exit 3 – ett pilotförsök med och en utbildning i förebyggande av cyberbrottslighet bland unga är en del av polisens förebyggande specialverksamhet för att förhindra allvarlig cyberbrottslighet bland unga och det mänskliga lidande och den skada som den orsakar ur individens, organisationernas och samhällets synvinkel. Projektet medfinansieras av ISF (551 921 euro).

Läs mer om Cybercrime Exit 3

Projektet TASE ökar informationen om jämställdhet och sexuella rättigheter

Befolkningsförbundets projekt jämställdhet och kännedom om sexuella rättigheter för invandrare och yrkesutbildade personer inom integration (BALANSRÄKNING) främjar invandrarnas tillgång till information om sexuella rättigheter. Våren 2024 utbildade BALANSRÄKNINGEN över 100 yrkesutbildade personer i välfärdsområdena och kommunerna att ta upp jämställdhet och sexuella rättigheter med de kunder som flyttat till landet. I projektet utvecklas en modell för att ta upp jämställdhet och sexuella rättigheter till diskussion för att användas i integrationsutbildningar. Projektet medfinansieras av AMIF (318 825 euro).

Läs mer om TASE-projektet

Sawian-projektet förebygger gängbildning och radikalisering bland unga

Målet för Finlands Flyktinghjälp rf:s Sawian-projekt är att förebygga och bryta vålds- och brottsspiraler samt gängbildning och radikalisering bland 10–22-åringar med utländsk bakgrund. Ett ytterligare mål är att främja ett övergripande välbefinnande hos unga och familjer med utländsk bakgrund.

Samarbetspartner i projektet är Stationens barn rf. Projektet finansieras med medel ur EU:s fond för inre säkerhet. Projektets EU-medfinansiering är 1 176 745 euro.

Läs mer om Sawian-projektet

Projektet Paluu erbjuder tillgänglig och aktuell information om assisterad frivillig återresa

Inom ramen för Finlands flyktinghjälps projekt Paluu ges stöd och rådgivning till tredjelandsmedborgare som frivilligt återvänder till sitt hemland eller som funderar på att återvända och som befinner sig i asylprocessen. Målet är att information om återvändande ska vara lättare tillgänglig i rätt tid och att återintegration ska vara en hållbar lösning för alla parter. Projektets EU-medfinansiering är 435 152 euro.

Läs mer om projektet Paluu

Utbildningar (på finska)

Höstens ansökningsutbildningar startas i augusti – anmäl dig nu!

Anmälan till ansökningsutbildningarna är öppen hösten 2024. Anteckna utbildningarna och i din kalender och anmäl dig i god tid före sommarlovet.

 • Var kan jag ansöka om finansiering i höstens ISF-utlysning, den 13 augusti 2024 kl. 10–11.30
 • Vad kan jag ansöka om finansiering för i höstens BMVI-utlysning, den 20 augusti 2024 kl. 10–11
 • För vad kan jag ansöka om understöd i AMIF-utlysningen hösten 2024 (inkl. verifiering av målgruppen), den 27 augusti 2024 kl. 10–11.30
 • Hur utarbetade jag en framgångsrik projektansökan, 05.09.2024 kl. 10–11
 • Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 1: stödberättigande kostnader och kostnadsmodeller, 10.09.2024 kl. 10–11
 • Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 2: projektets lönekostnader, 12.09.2024 kl. 10–11
 • Resultatmål och indikatorer för projekten, 17.09.2024 kl. 10–11
 • Vägledning för sökande om användningen av EUSA2, 20.09.2024 kl. 10–11
 • Frågestund I, 23.09.2024 kl. 10–11
 • Frågestund II, 25.09.2024 kl. 10–11 

Bekanta dig med utbildningarna och anmäl dig (på finska)

Höstens första rapporteringsutbildning den 6 augusti 2024 kl. 9.30–12

I utbildningen fokuserar man på de områden som omfattas av rapporteringen och i synnerhet på utarbetandet av halvtidsrapporten.

Utbildningen har samma innehåll som rapporteringsutbildningen i maj, dvs. det lönar sig att delta i utbildningen åtminstone för de understödstagare som inte fick delta i vårens utbildning eller för vilka tidsfristen för rapporteringen är hösten 2024.

Utbildningen ordnas via Teams-förbindelsen. Evenemanget är på finska.

Anmäl dig till utbildningen senast den 2 augusti 2024 kl. 12.
 
Anmäl dig till rapporteringsutbildningen (på finska)

Kort sagt

Beställ nyhetsbrev från kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor (DG HOME)

I nyhetsbrevet får du aktuell information om EU:s migrationshantering, Schengen- och gränsfrågor, inre säkerhet och EU-fonderna för inrikes frågor. Nyhetsbrevet publiceras på engelska.

Beställ nyhetsbrevet migration and Home Affairs Newsletter på kommissionens webbplats